Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006009626 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006009625 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006009627 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006009540 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 houdende samenstelling en werking van de Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006009576 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006009711 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van de provinciale en lokale centra morele dienstverlening van de Centraal Vrijzinnige Raad type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006012481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2003 houdende de uitvoering van de hoofdstukken III, V en VI van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006022742 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006022745 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 13/11/2006 numac 2006022744 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006022743 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022748 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006022749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006022858 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022897 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006022909 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid in de inkomsten van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen en voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vorming vanaf het plan 2006, in de diensten type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006202157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende maatregelen ten gunste van oudere werknemers genomen op basis van hoofdstuk VII van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en van haar uitvoeringsreglementering type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006202156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 14 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende het halftijds brugpensioen (1) type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, met betrekking tot de aanwending van de bijdragen voor de risicogroepen voor 2006 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de anciënniteitstoeslag voor het rijdend personeel en niet-rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006202160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het sectorieel halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocolakkoord van 16 mei 2001 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst 2001-2002 "werklieden" type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1981 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor het kleding- en confectiebedrijf" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de zeevarenden ingeschreven in de Pool der zeelieden en die worden tewerkgesteld op shortsea schepen die de Belgische vlag voeren type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006202196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1980 betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006202206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001 betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" van 29 maart 2000 (1) type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 18 juni 2001 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 2 juli 2001 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006202207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de sociale vorming en de voorlichting van de werklieden en werksters die in de ondernemingen van de leerlooierij zijn tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de regionale aanwending van 0,1 pct. voor de opleidingsinspanningen voor de arbeiders van de Gewestelijke Paritaire sectie voor de metaalbouw van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006202209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag en de gezinshelpsters van een onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf voor de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006202228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de uitkering in geval van langdurige ziekte en/of arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006202229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006202234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bijdragen verschuldigd aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingsfonds" genaamd type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006202214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 1987 tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 7 november 1986 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001 tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de syndicale premie van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006202233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de personeelsovername ten gevolge van een overdracht van een onderhoudscontract type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag aan het arbeiderspersoneel en de gezinshelpsters type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag aan het bediendepersoneel type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006202249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gewaarborgde minimumlonen voor jonge en nieuwe werknemers type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de bijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de houthandel" type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van bepaalde oudere ontslagen werknemers in geval van nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006202243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanvulling van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 5 november 2003, tot vaststelling van de voorwaarden voor uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie, in uitvoering van artikel 15 van de collectieve basis arbeidsovereenkomst van 4 april 2003 en van artikel 22 van de collectieve basis arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006202246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2002 betreffende de aanvullende vergoeding toegekend in het kader van de carrièreplanning type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de betaling van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006202297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de bevordering van initiatieven ten voordele van de tewerkstelling en de vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006202253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot opheffing en vervanging van artikelen 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2003 tot invoering van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen erkend door de "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées " (1) type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006202254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006202300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsvermindering bij de eindeloopbaan type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006202308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006202311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006202310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006202313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de vormingsinitiatieven ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006202350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006202349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997 gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 1997-1998 in uitvoering van het protocol van het nationaal akkoord van 15 mei 1997 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006202345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 tot bepaling van de bijdragen voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006202356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006202358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2001-2002 (1) type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006202359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uitvoering van het centraal akkoord voor de jaren 2001 en 2002 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006202372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot afwijking, voor wat betreft het referentiejaar 2005, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2004 betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector dat afhangt van de Franse Gemeenschap en tot wijziging van het formulier tot aanvraag van een vakbondspremie type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 betreffende de duurzame beroepsintegratie, de herintegratie en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in de vervoersactiviteiten type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006202388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2001-2002, sector monteerders type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006003353 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van het enig kantoor der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 19/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006011341 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de Penningmeester van het commissariaat van de Belgische Regering bij de internationale Tentoonstelling van Zaragoza 2008 type ministerieel besluit prom. 19/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036277 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2005 betreffende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen met toepassing van Verordening nr. 1257/1999

decreet

type decreet prom. 19/07/2006 pub. 17/08/2006 numac 2006027129 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 19/07/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006027137 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 19/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006202501 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2005 tussen de federale Regering en de gewestelijke Regeringen betreffende het gebruik van geautomatiseerde stemsystemen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen 2006 en voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers 2007 type decreet prom. 19/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006202500 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, met het Protocol, de Akte en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (1) type decreet prom. 19/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006202499 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, met het Protocol, de Akte en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (1) type decreet prom. 19/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202524 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek II, vierde deel, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202528 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om militairen toegang te verlenen tot bepaalde politieke mandaten type decreet prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202604 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot de aanwijzing van de leden van het vast bureau en van de bijzondere comités van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 19/07/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006202773 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek V van het eerste deel van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en van Boek I van het derde deel van hetzelfde Wetboek type decreet prom. 19/07/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006202844 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de "Société wallonne des eaux"
^