Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202232 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 8 mei 2003 betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in België tijdens de Tweede Wereldoorlog

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006003310 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met krasbiljetten type koninklijk besluit prom. 17/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006003327 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Pac-Man », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 17/07/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006022713 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006022736 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. 17/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006022737 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 17/07/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006007261 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2006 type ministerieel besluit prom. 17/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht APETRA type ministerieel besluit prom. 17/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006011398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen NIRAS

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006022755 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 17/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006022756 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erratum

type erratum prom. 17/07/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum
^