Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006009551 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot rechtsbijstand type wet prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone type wet prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging in de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen van een nieuwe titel VI betreffende kamers belast met de vervolging van de misdaden gepleegd onder het regime van democratisch Kampuchea type wet prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 februari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 maart 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 februari 2005 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde, alsook van de stagemeesters en stagediensten in deze disciplines type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het addendum van de wet van 13 februari 2005 houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004 type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 19 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 24 april 2006 tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 februari 2006 tot opheffing van het koninklijk besluit van 19 februari 2003 betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënten die zich aanmelden in een eenheid voor spoedgevallenzorg van een ziekenhuis type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de koninklijke besluiten behorende tot het beleidsdomein van de Minister van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006002087 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2004 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006003331 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006003335 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006009577 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement inzake publiciteit en communicatie type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006011315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2000 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 1999/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 juni 1999 betreffende de invoering van een regeling voor de erkenning van diploma's betreffende beroepswerkzaamheden die binnen de werkingssfeer van de liberaliseringsrichtlijnen en van de richtlijnen houdende overgangs-maatregelen vallen en tot aanvulling van het algemene stelsel van erkenning van diploma's type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij van het dienstjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve en de gemeente Court-Saint-Etienne, van algemeen nut wordt verklaard - Aanvullende innemingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de aanleg van een derde en vierde spoor, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Waterloo en Eigenbrakel van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006022524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006022531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, 8°, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006022547 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006022600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006022603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006022647 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van het beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006022655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006022653 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 houdende uitvoering van artikel 156, vijfde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de anonieme minimale klinische en financiële gegevens type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006022654 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 houdende uitvoering van artikel 156, vijfde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de anonieme minimale klinische en financiële gegevens type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022657 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006022656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006022662 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006022663 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006022665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006022664 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022668 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006022666 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de oprichting van een permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006022670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006022683 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het Kinderbijslagfonds van Brabant type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende nadere regelen tot verrekening op 1 januari 2006 van de in 2004 vastgestelde algebraïsche verschillen, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006022693 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 1 mei 2006 tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006022696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 48 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006022697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006022707 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006022706 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 23ter, § 11, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006022715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 9ter en 9quater van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006023065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereldgezondheidsorganisatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006022705 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van het attest bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 in uitvoering van artikel 23ter, § 11, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
^