Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006031349 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de Ordonnantie tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006022641 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2004 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036203 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006036369 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202413 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06 en 13 van organisatieafdelingen 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 en 50 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest

type arrest prom. 29/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006003334 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België type arrest prom. 29/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006003333 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financië- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging met vergunning in België

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006027130 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten, meer bepaald bij overdracht van ondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006031388 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de opname van het onroerend goed gelegen Nijverheidskaai 57-59, te Sint-Jans-Molenbeek in het privé-domein

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006031514 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2005/134 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031515 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2005/133 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031517 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2005/131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006031519 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2005/129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die de ambtenaren van het Brussels Franstalig Instituut voor Beroepsopleiding kunnen bekleden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006031516 bron vergadering van de franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2005/132 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Franstalig B Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (...) type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006031518 bron vergadering van de franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2005/130 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van het personeelsreglement van het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031520 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 128 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031521 bron franse gemeenschapscommissie van het brusselshoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2005/127 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot invoering van een toelage aan de rekenplichtigen en een projecttoelage bij het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 29/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006202193 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Zinnik type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006202194 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Perwijs type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006202195 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de actualisering van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Marche-en-Famenne type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006202218 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006202220 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het saneringsplan van het onderstroomgebied van de Oise aangenomen wordt type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006202221 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuren type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006202222 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake de erkenningsdossiers van 13 centra voor de validering van de vaardigheden in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006202262 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 februari 2005 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer hensitois SC", te Hensies type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006202261 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC", te Binche type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006202263 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise, SC" type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006202380 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois, SC", te Marcinelle type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202458 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998 waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006202496 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van bijlage IX bij Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202946 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan van het onderstroomgebied van de Maas stroomopwaarts type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006203368 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van een lid van de onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake luchthavengeluidshinder

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006204131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2006 pub. 02/06/2009 numac 2009029298 bron ministerie van de franse gemeenschap - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor de programma's van het gespecialiseerd secundair onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 28/07/2008 numac 2008031382 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/120 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001 betreffende de toepassing van het decreet van 12 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006202130 bron ministerie van het waalse gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Omzendbrief betreffende de geldigverklaring van de verkiezingenen de installatie van de gemeenteraadsleden en van het gemeentecollege

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 29/06/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006031350 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de Ordonnantie betreffende de inrichting en de werking van de islamitische eredienst

erratum

type erratum prom. 29/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006031353 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de Ordonnantie tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming. - Erratum

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 29/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006031351 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de Ordonnantie houdende diverse bepalingen betreffende de erkende erediensten

erratum

type erratum prom. 29/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtigingedt door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de ordonnantie betreffende de inrichting en de werking van de islamitische eredienst. - Erratum

document

type document prom. 29/06/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 3 juli 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
^