Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 maart 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006000204 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van bepaalde basisregels van de evaluatie van de personeelsleden van de politiediensten type wet prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003221 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling en behandeling onder douanetoezicht (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 28/03/2006 numac 2006002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de rechtshulp aan de personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006003215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006022249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006022294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 21 november 2005 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 56, § 3bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2005 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 31 maart 1983 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006200251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 18/07/2008 numac 2008000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/03/2006 pub. 22/03/2006 numac 2006027051 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlenging van de periode waarin onderbreking van gaslevering verboden is type ministerieel besluit prom. 16/03/2006 pub. 27/03/2006 numac 2006200785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het bouwbedrijf type ministerieel besluit prom. 16/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201505 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

decreet

type decreet prom. 16/03/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006201062 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie type decreet prom. 16/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006201074 bron ministerie van het waalse gewest 16 MAART 2006. - Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgem De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1. (...) type decreet prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006201073 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten , anderzijds, en de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 (1) type decreet prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006201076 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Nicaragua, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Luxemburg op 27 mei 2005 type decreet prom. 16/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006201075 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, en de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 type decreet prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006201077 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, en de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 type decreet prom. 16/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006201234 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek inzake het recht van toegang van het publiek tot milieu-informatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/03/2006 pub. 28/03/2006 numac 2006201040 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2005 tot aanwijzing van de leden van de afvaardigingen van de Regering bij de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde en bij de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas type besluit van de waalse regering prom. 16/03/2006 pub. 28/03/2006 numac 2006201049 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité van deskundigen van de "Société publique de Gestion de l'Eau" type besluit van de waalse regering prom. 16/03/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006201047 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 11 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium voorzover de Regering daarbij wordt gemachtigd om de privaat- of publiekrechtelijke natuurlijke of rechtspersonen die belast kunnen worden met de opmaak of de herziening van verkavelingsplannen, te erkennen type besluit van de waalse regering prom. 16/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006201248 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt om het gewestplan Marche-La Roche aan een herziening te onderwerpen en waarbij het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte voor de bouw van een zuivelfabriek en op de onttrekking aan hun bestemming van twee gemengde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente Rendeux goedgekeurd wordt
^