Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/2005 pub. 13/07/2005 numac 2005009556 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/06/2005 pub. 13/07/2005 numac 2005009555 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/06/2005 pub. 13/07/2005 numac 2005009554 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005003593 bron federale politie en geintegreerde werking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiende uit de verhuis van sommige diensten van de federale politie type koninklijk besluit prom. 23/06/2005 pub. 04/07/2005 numac 2005007162 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende het statuut van de kandidaat-militairen en de militairen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005003608 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit met betrekking tot de delegatie van de bevoegde autoriteit inzake de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde type ministerieel besluit prom. 23/06/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Raad voor de Nijverheidscompensaties type ministerieel besluit prom. 23/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 62 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 23/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de leden van de Commissie voor advies betreffende de aanvragen tot het bekomen van een toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming

decreet

type decreet prom. 23/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005201707 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te Genève, op 21 mei 2003 type decreet prom. 23/06/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005201709 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te Genève op 21 mei 2003

beschikking

type beschikking prom. 23/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031255 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de kaderovereenkomst van de wereldgezondheidsorganisatie inzaken de bestrijding van het tabaksgebruik, gedaan te Genève op 21 mei 2003 type beschikking prom. 23/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031252 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 type beschikking prom. 23/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031253 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 type beschikking prom. 23/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031254 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het aanvullend protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake de grensoverschrijdende samenwerking van territoriale gemeenschappen of autoriteiten, opgemaakt te Straatsburg op 9 november 1995 - het aanvullend protocol nr. 2 bij de Europese kaderovereenkomst inzake de grensoverschrijdende samenwerking van territoriale gemeenschappen of autoriteiten aangaande interterritoriale samenwerking, opgemaakt te Straatsburg op 5 mei 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2005 pub. 16/08/2005 numac 2005029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een lid van de Hoge raad voor lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005031265 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerp van gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. II/5 te Sint-Pieters-Woluwe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2005 pub. 04/07/2005 numac 2005201742 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 juli 2004 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2005 pub. 05/07/2005 numac 2005201745 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijk programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Tintigny type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2005 pub. 05/07/2005 numac 2005201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijk programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Gembloux type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2005 pub. 05/07/2005 numac 2005201743 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van leden van de Beroepscommissie ingesteld overeenkomstig Boek I van het Milieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2005 pub. 07/07/2005 numac 2005201767 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de **** **** tot wijziging van het besluit van de **** **** van 24 maart 2005 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en de secretaris van het **** van de Gewestelijke Centra voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2005 pub. 06/07/2005 numac 2005201804 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van een deel van de onrechtstreekse schuld naar de rechtstreekse schuld type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2005 pub. 06/07/2005 numac 2005201805 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van een deel van de onrechtstreekse schuld voortvloeiend uit een aangelegenheid waarvan de bevoegdheidsuitoefening toegekend werd door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest krachtens het decreet I van 8 juli 1993 en het decreet II van 22 juli 1993 type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot beslissing tot uitvoering van een effectonderzoek over het voorontwerp van herziening van het gewestplan van Mons-Borinage met het oog op de opneming van een gebied voor gemengde bedrijfsruimten en een recreatiegebied op het grondgebied van de gemeenten Dour en Hensies (Thulin) type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2005 pub. 07/07/2005 numac 2005201816 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van 0,125 euro genieten per uur gepresteerd in 2004 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen
^