Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 maart 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 juli 2004 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 oktober 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005002037 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005011156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 05/07/2005 numac 2005022332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005200933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag ter financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035438 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

arrest

type arrest prom. 17/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor beroepsziekten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005027317 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende Boek I van het Milieuwetboek

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005031125 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van de effectieve leden van het Overlegplatform voor werkgelegenheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van diploma's van kandidaat in de handelswetenschappen, van licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen, van licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen, van licentiaat in de handels- en bestuurswetenschappen, van handelsingenieur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toelating voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling om overeenkomsten te sluiten met tewerkstellingsagentschappen opgericht door Belgische en Europese overheden in het kader van het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005031200 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de effectieve leden van het overlegplatform voor de sociale economie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005200874 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" ertoe gemachtigd wordt een lening van 12.380.180 euro onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan voor de financiering van haar investeringsprogramma's type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005200905 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een cel technische bijstand binnen het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005201002 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een areaalsteunregeling voor landbouwers die schaalvruchten produceren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 38 betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones type omzendbrief prom. 17/03/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005000292 bron federale overheidsdienst bi9nnenlandse zaken Omzendbrief PLP 38 betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones. - Duitse vertaling
^