Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021167 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2004 pub. 15/02/2005 numac 2005000055 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 3, van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 21/12/2004 pub. 03/01/2005 numac 2005009853 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 21/12/2004 pub. 18/01/2005 numac 2005022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en tot wijziging van artikel 9ter, § 6 en § 7, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004023014 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2004 houdende vaststelling van de prijs van het bloed en van de labiele bloedproducten type ministerieel besluit prom. 21/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004023027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beoordelingscomité voor de toekenning van toelagen aan het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 21/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2005200231 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 21/12/2004 pub. 08/02/2005 numac 2005200286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

decreet

type decreet prom. 21/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2005029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 21/12/2004 pub. 03/06/2005 numac 2005029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juni 2002 betreffende het toezicht op de mededelingen van de Regeringsleden, met het oog op de uitbreiding van het toezicht tot de mededelingen van de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 21/12/2004 pub. 03/06/2005 numac 2005033037 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende rangschikking als monument met beschermingszonevan het huis gelegen Hufengasse 11 te Eupen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2005200080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de representatieve studentenverenigingen erkend op gemeenschapsniveau voor de jaren 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter van de Kamer voor Onderwijs van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap bepaald in artikel 5, § 2, van het decreet van 12 juli 1990 tot oprichting van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap

programmadecreet

type programmadecreet prom. 21/12/2004 pub. 14/03/2005 numac 2005029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Programma-decreet houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 21/12/2004 pub. 24/05/2005 numac 2005201278 bron ministerie van de franse gemeenschap Programma-decreet houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap. - Erratum type erratum prom. 21/12/2004 pub. 18/08/2006 numac 2006000576 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 3, van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. - Erratum

document

type document prom. 21/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005000003 bron federale overheidsdienst kanselarij van eerste minister Gebruik van technisch materiaal - vuurwerk
^