Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004003483 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte type wet prom. 14/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004009883 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004002155 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 14/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004002156 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de vakrichtingen in het niveau A type koninklijk besluit prom. 14/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004009888 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de **** van alternatieve gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. 14/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004009893 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2003 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 14/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004023005 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling over de gemeentes van de vreemdelingen bedoeld in artikel 54, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 januari 2000 type koninklijk besluit prom. 14/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de opheffing van het Comité voor de vereenvoudiging van de procedures van de internationale handel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031561 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmings-plannen type ministerieel besluit prom. 14/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen

arrest

type arrest prom. 14/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005003024 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

decreet

type decreet prom. 14/12/2004 pub. 27/04/2005 numac 2005033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 14/12/2004 pub. 11/05/2005 numac 2005033035 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/12/2004 pub. 18/01/2005 numac 2004023041 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief Wijzigingen met ingang van 1 januari 2005 inzake het recht op maatschappelijke integratie type omzendbrief prom. 14/12/2004 pub. 26/10/2005 numac 2005000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. Wijzigingen met ingang van 1 januari 2005 inzake het recht op maatschappelijke integratie. - Duitse vertaling
^