Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 oktober 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 23/11/2004 numac 2004000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en van het artikel 29, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende honing type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot toekenning van een Copernicuspremie aan bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 23/11/2004 numac 2004000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2004 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 23/11/2004 numac 2004000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 augustus 2004 houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 23/11/2004 numac 2004000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 14/02/2005 numac 2004000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het Centraal Register van Verklaringen betreffende de aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 08/11/2004 numac 2004002125 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 met betrekking tot de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement en van het koninklijk besluit van 1 december 1999 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag, verlenging van het mandaat van bestuurders en benoeming van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de uitvoering van Titel XI, hoofdstuk 2, van de programmawet van 22 december 2003 betreffende het woon-werkverkeer type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004022876 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 2003 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004011458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2004 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de wet van 11 april 1999 type ministerieel besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van de erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 25/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit tot herziening van de samenstelling van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027278 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 07 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 25/10/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027279 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 25/10/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027281 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 25/10/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027283 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 25/10/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027282 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004
^