Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 september 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2004 pub. 22/10/2004 numac 2004022830 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de Commissie voor vrijstelling van bijdragen, van het koninklijk besluit van 27 januari 1992 betreffende de presentiegelden en vergoedingen toe te kennen aan de leden van verscheidene organen en commissies die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand type koninklijk besluit prom. 29/09/2004 pub. 13/05/2005 numac 2004022837 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027268 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027271 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004203349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van de "Faculté polytechnique de Mons"

erratum

type erratum prom. 29/09/2004 pub. 03/06/2005 numac 2005022413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. - Erratum

document

type document prom. 29/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004031499 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opstelling van de gemeentelijke begrotingen voor 2005 en de meerjarige beheersplannen
^