Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004003212 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5 % - 28 maart 2035 » type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en het ministerieel besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas en het ministerieel besluit van 23 december 2003 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 17/05/2004 numac 2004022357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203018 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004203034 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004203060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 09, 10 en 14 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004203059 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203108 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

arrest

type arrest prom. 13/05/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004031418 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/301 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2004. - Uittreksel

decreet

type decreet prom. 13/05/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005031083 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet met betrekking tot de sociale samenhang type decreet prom. 13/05/2004 pub. 02/09/2005 numac 2005031283 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de toelagen voor de aankoop, de bouw, de renovatie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van sommige centra, diensten, huizen, instellingen of initiatieven van beschut wonen die ressorteren onder het beleid van sociale acties, gezinnen en gezondheid type decreet prom. 13/05/2004 pub. 27/10/2005 numac 2005031377 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de toelagen voor de aankoop, de bouw, de renovatie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van sommige centra, diensten, huizen, instellingen of initiatieven van beschut wonen die ressorteren onder het beleid van sociale acties, gezinnen en gezondheid

beschikking

type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004031272 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot opheffing van de wet van 27 juni 1956 betreffende het Speciaal Onderstandsfonds type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004031273 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming van kinderen en samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, ondertekend te Den Haag op 29 mei 1993 type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004031270 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de serviceresidenties en woningcomplexen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die beheerst worden door het regime van de gedwongen medeeigendom en die diensten aan bejaarde personen aanbieden type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 tussen de Federale Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op de verwezenlijking van het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de éénmalige bevrijdende aangifte type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004031278 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie waarbij de bepalingen van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte toepasselijk worden verklaard op de gewestelijke belastingen type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004031271 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004031274 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, gedaan te Luxemburg op 14 oktober 2003 type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031275 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004027165 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de nieuwe leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004027166 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Crédit social" ertoe gemachtigd wordt een opdracht te gunnen volgens de procedure van de algemene offerteaanvraag teneinde een financiering van maximum 250 miljoen euro te verkrijgen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de betoelaging van de gemeenten voor de aanleg en de exploitatie van containerparken

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/05/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004031370 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2004/267 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het statuut van bepaalde categorieën personeelsleden van het door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingerichte onderwijs die noch onder de toepassing vallen van het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, noch onder die van het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004201724 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de de Waalse Regering van 27 november 2003 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201991 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de gedecentraliseerde adviescommissie van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201992 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de gedecentraliseerde adviescommissie van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201993 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de gedecentraliseerde adviescommissie van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004202065 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Gewestelijke Adviescommissie voor de exploitatie van de steengroeven type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004202190 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de samenstelling van de subregionale commissies van het geïntegreerde insluitingsstelsel type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004202285 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de afbakening van coherente gebieden in termen van verplaatsingen rondom de Waalse grootstedelijke agglomeraties type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004202283 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004202352 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium voor wat betreft de handelingen en werken waarvoor de stedenbouwkundige vergunning, het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar en de medewerking van een architect niet vereist worden type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004202408 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Erkennings- en Adviescommissie van de diensten voor sociale insluiting type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202509 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het aantal regionale directies en territoriale afdelingen en van het ambtsgebied ervan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/05/2004 pub. 19/04/2005 numac 2005031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 1 februari 2001 betreffende de erkenning van kredietinstellingen en het verlenen van de gewestwaarborg voor goede afloop van de terugbetaling van kredieten toegestaan voor het bouwen, het kopen, het behouden en het verbouwen van volkswoningen en daarmee gelijkgestelde woningen

erratum

type erratum prom. 13/05/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie waarbij de bepalingen van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte toepasselijk worden verklaard op de gewestelijke belastingen. - Errata

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 13/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004031366 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/291 houdende bekrachtiging van verordening nr. 04/06 houdende de toekenning van investeringssubsidies aan voorzieningen van het beleidsdomein kind en gezin

erratum

type erratum prom. 13/05/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het aantal regionale directies en territoriale afdelingen en van het ambtsgebied ervan. - Erratum type erratum prom. 13/05/2004 pub. 11/05/2007 numac 2007201501 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. - Erratum
^