Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 mei 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004003260 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat en van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer « Muntfonds » en « fed+ » van het jaar 2002 type wet prom. 12/05/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004003263 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bescherming tegen valsemunterij type wet prom. 12/05/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004003264 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij type wet prom. 12/05/2004 pub. 17/03/2006 numac 2006003158 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 3, § 4, en 6, § 1, tweede lid van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004015098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 1978 houdende oprichting van een Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 19/05/2004 numac 2004021066 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het bijkomend pensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004200963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bestaanszekerheid van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004200974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het raamakkoord aangaande de vaststelling van de loonsvoorwaarden voor stafofficieren ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij en tewerkgesteld door een Belgische maatschappij op een "equal terms" basis type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004200975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 1992 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het raamakkoord aangaande de vaststelling van de loonsvoorwaarden voor stafofficieren ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij en tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij op een "equal terms" basis type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de personeelsleden van de « Vlaamse vervoermaatschappij » type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar in uitvoering van artikel 13, § 1, van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1998 betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de statuten van het « Sociaal Fonds voor taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur » inzake toekenning van een uniformvergoeding type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 1992 tot toekenning van een sociaal voordeel door het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische schoeisels » ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst-, en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie voor de arbeiders uit de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij halftijds vervroegd brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst-, en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004201266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1988 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van metalen gebinten alsmede het behandelen, plaatsen en onderhouden van openlucht-speeltuigen, gelegen op het grondgebied van Sombreffe en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004201294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende het tijdskrediet en de berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de betaling van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot toekenning van een eindejaarspremie in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, inzake de permanente vorming in de inrichtingen en diensten type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen met als activiteit sleepdiensten type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een eenmalige premie type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders die in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de bijdrage van de werkgevers aan het "Compensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie in de sector van de metaalbouw voor de provincie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de verlenging van het brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de bijdrage van de werkgevers voor het "Sociaal Fonds van de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001 houdende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters voorzien in de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, tot vaststelling van de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds in uitvoering van artikel 10 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2004 aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004201354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerskosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 2003-2004 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de premies in de sector van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg **** besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : ****) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de **** handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een regeling van ****, ****) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de **** handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003 betreffende een regeling van **** type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2003 betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag aan het bediendenpersoneel type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de lineaire loonsverhoging ingevolge de sectorale programmatie voor de jaren 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststellingen van de bijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de houthandel" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2003 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van speciale autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van gebouwen" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004201373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een regeling van ontslagbegeleiding, b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 8, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003 betreffende een regeling van ontslagbegeleiding, c) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003 betreffende een regeling van ontslagbegeleiding, d) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 8, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003 betreffende een regeling van ontslagbegeleiding type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1987 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs betreffende de arbeidsvoorwaarden van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen van het vrij onderwijs, basis en/of secundair, gewoon en buitengewoon, gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de officieren ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Belgische maatschappij type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot toekenning van een eindejaarspremie aan het bediendenpersoneel type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de invoering van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen erkend door het "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004003207 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en interfederaal korps van de inspectie van financien Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. 12/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004022391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 12/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004022392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 12/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004201889 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in een gedeelte van de beek van Pernelle dat stroomt in bossen onder bosregeling type ministerieel besluit prom. 12/05/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004203056 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

decreet

type decreet prom. 12/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 181 inzake privé-tewerkstellingsdiensten, aangenomen te Genève op 19 juni 1997 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de maatregelen die genomen moeten worden om de invoer, de uitvoer en de ongeoorloofde eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te voorkomen, aangenomen te Parijs, op 14 november 1970 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Republiek Moldova, gedaan te Brussel op 24 juni 2003 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderconventie van de WGO tegen tabak, gedaan te Genève op 21 mei 2003 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 26 maart 2002 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind betreffende de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Slovenië, enerzijds, en de Franse Gemeenschap van België en het Waals Gewest, anderzijds, gedaan te Ljubljana op 21 maart 2003 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije, de Franse Gemeenschap van België, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gedaan te Algiers op 14 april 2003 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Tweede Protocol bij het Verdrag van Den Haag van 1954 ter bescherming van culturele goederen tijdens een gewapend conflict, gedaan te Den Haag op 26 maart 1999 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is de coëfficiënten die het aantal ambten werkmeesters en werkleiders in de CEFA bepalen, in overeenstemming te brengen met de coëfficiënten van het technisch en beroepsonderwijs met volledig leerplan type decreet prom. 12/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004029171 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Waalse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enerzijds, en de Regering van Quebec, anderzijds, en in de Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 22 maart 1999 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het Aanvullend Protocol tussen het Koninkrijk België en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie, gedaan te Brussel op 6 juli 2001 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap van België, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enerzijds, en de Regering van de Socialistische Republiek van Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 26 september 2002 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2002 betreffende de leermeesters en leraars godsdienst type decreet prom. 12/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 12/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van synergieën tussen de onderwijswereld en de culturele wereld type decreet prom. 12/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de promotie van culturele activiteiten in het onderwijs type decreet prom. 12/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004029185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de hulpverlening aan mishandelde kinderen type decreet prom. 12/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België type decreet prom. 12/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet ter bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de organisatie van sportactiviteiten in de wijk type decreet prom. 12/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de betoelaging van telefonische onthaaldiensten voor kinderen type decreet prom. 12/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het « Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse » type decreet prom. 12/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende diverse maatregelen inzake de strijd tegen het vroegtijdig verlaten van de school, de uitsluiting en het geweld op school en, onder meer, de oprichting van het herscholings- en herintegratiecentrum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 12/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het Secundair Onderwijs type decreet prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs type decreet prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de rechten en plichten van de kinderverzorgers en houdende diverse bepalingen betreffende de valorisatie van de dagen gepresteerd door het niet-statutair personeel van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de Paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs van 13 oktober 2003 betreffende de verkiezingsprocedure voor de instelling of de vernieuwing van de plaatselijke overleginstanties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de gemeenschappelijke beslissing van de Paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs en van de Paritaire commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs van 16 juni 2003 betreffende het opstellen van het huishoudelijk reglement van O.R.C.E.S. in het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de gemeenschappelijke beslissing van de Paritaire commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs en van de Paritaire commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs van 1 oktober 2003 betreffende het opstellen van het huishoudelijk reglement van O.R.C.E. in het confessioneel vrij gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de paritaire commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs van 13 oktober 2003 betreffende de verkiezingsprocedure voor de instelling of de vernieuwing van de plaatselijke overleginstanties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de centrale paritaire commissie voor de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 26 november 2003 tot vaststelling van haar huishoudelijk reglement type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004201775 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de programma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004201920 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor positieve discriminatie, met toepassing van artikel 5 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004202172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de universiteiten en de universitaire faculteit van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor het onderzoek van de aanvragen om toelating tot het onderwijzen in de taal van onderdompeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202593 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 39 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van de inspectiedienst van de Franse Gemeenschap voor het gewoon kleuteronderwijs, het gewoon lager onderwijs en het gewoon basisonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004012306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vervoerskosten . - Erratum type erratum prom. 12/05/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden in de voedingsnijverheid. - Erratum
^