Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 maart 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die de eenheid van rechtspraak verzekeren type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004002029 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003135 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003137 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Duitstalige Gemeenschap betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003138 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat het Waals Gewest betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003139 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003136 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Franse Gemeenschap betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004007076 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1984 houdende inrichting van de jury's belast met het afnemen van de proeven der taalkundige examens, bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004007082 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 1987 instellende een Herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004011153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van vergoedingen aan de gezinnen die deelnemen aan de enquête over de inkomsten en de levensomstandigheden type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004011154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen en vergoedingen aan de enquêteurs belast met de uitvoering van de enquête over de inkomsten en de levens-omstandigheden type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003140 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 28/04/2004 numac 2004014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het tweede beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004021037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 1999 houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven, bedoeld in artikel 31, § 6, tweede en vierde lid, van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 22/04/2004 numac 2004200726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot vaststelling van de intrekkings- en schorsingsprocedure van de erkenning als havenarbeider alsmede de modaliteiten van zijn verdediging voor de administratieve commissie opgericht in de schoot van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004007081 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Franstalige Stagecommissie van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004022193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en de stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie en reumatologie type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036194 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004201268 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de regeling van de voorschotten van de "Société wallonne du Logement"

beschikking

type beschikking prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's type beschikking prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen type beschikking prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's. - Addendum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor Gezondheidspromotie op School

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 60-08 « Wijk Antwerpen - Alhambra » en de Adolphe Maxlaan) goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 12 november 1992, meer bepaald het gedeelte tussen de kleine ringlanen, de Adolphe Maxlaan, de Nieuwbrug- en de Lakensestraat

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004200876 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vrijwillige vierdagenweek en het verlof wegens loopbaanonderbreking type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004200998 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de commissaris van de Waalse Regering bij het Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004200997 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 houdende oprichting van een Dienst Affectatie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004200999 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 27/04/2004 numac 2004201080 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van de graden van de ambtenaren die van de Dienst voor de inning van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap naar de Waalse Regering zijn overgeplaatst type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 27/04/2004 numac 2004201081 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van de graden van de ambtenaren die van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel naar het Gewest zijn overgeplaatst type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201082 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004201083 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 27/04/2004 numac 2004201086 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van de "Société wallonne du crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 27/04/2004 numac 2004201085 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van de "Société wallonne du logement" type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 11/05/2004 numac 2004201084 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de consumentenscholen

erratum

type erratum prom. 18/03/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004007114 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 1987 instellende een herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties. - Erratum

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 18/03/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031287 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/172 houdende bekrachtiging van verordening nr. 04/04 tot oprichting van een begrotingsfonds Stedenbeleid type bekrachtiging prom. 18/03/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004031286 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/171 houdende bekrachtiging van de verordening nr. 04/03 tot vaststelling van de rekening 2002

document

type document prom. 18/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033031 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van een frequentieplan voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie

erratum

type erratum prom. 18/03/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004202019 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving. - Erratum type erratum prom. 18/03/2004 pub. 21/01/2010 numac 2010200194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving. - Erratum
^