Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 april 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2003-2004

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003003185 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003003186 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003003215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003003234 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-04-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de sociale programmatie, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, het resultaat van het contradictoir debat over de politiezones en andere diverse type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 06/08/2003 numac 2003003379 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit dat de titel van Prinses van België verleent aan Mejuffrouw Claire Coombs type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003021105 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar het Vlaams Gewest van onroerende goederen gelegen in het Zoniënwoud type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003021104 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003021106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, interfederaal korps van de inspectie van financien en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar het Vlaams Gewest van onroerende goederen gelegen in het Warandepark van Tervuren type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 10/04/2003 numac 2003022362 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003022385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003022396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003022404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003021138 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 14/04/2003 numac 2003022386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003022395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen om de ingebruikneming van ziekenhuisbedden mogelijk te maken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003022250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van allogreffen van pancreatische bètacellen van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 01/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027259 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999, zoals gewijzigd bij het besluit van 20 maart 2003, waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode type ministerieel besluit prom. 01/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003027307 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van het sociaal hypotheekkrediet van de "Société wallonne du Crédit social" type ministerieel besluit prom. 01/04/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003027534 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003
^