Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 16 december 2002 tot oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type wet prom. 27/02/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Europees Verdrag betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring terzake van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1974 type wet prom. 27/02/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, gedaan te Brussel op 25 mei 1999 type wet prom. 27/02/2003 pub. 20/10/2003 numac 2003015057 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol ondertekend te Kopenhagen op 27 september 1999, tot wijziging en aanvulling van de overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969 (2) type wet prom. 27/02/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003015159 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 4 van Montreal tot wijziging van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929, zoals gewijzigd bij het te 's-Gravenhage op 28 september 1955 tot stand gekomen Protocol, ondertekend te Montreal op 25 september 1975 (2) type wet prom. 27/02/2003 pub. 04/05/2018 numac 2018030900 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Europees Verdrag betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring terzake van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1974. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 oktober 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de duur van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een deeltijdse tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van een gerechtigde op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 28 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003002049 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003009192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003022138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003022180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de overheveling naar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van goederen, rechten en plichten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw en van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 31 januari 2001 tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de overheveling naar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu van goederen, rechten en verplichtingen van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximum-gehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2002-2004 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003200213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003200212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vaststelling, voor 2002, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming in het raam van het « Sociaal Fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen » type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003200219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003200221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003200222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die hulpfuncties in de slagerij uitoefenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen

decreet

type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende erkenning en subsidiëring van een vereniging van sportcentra type decreet prom. 27/02/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de bepalingen aangaande de studies van de sector van de gezondheidswetenschappen in het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden en in de wet van 27 juli 1971 op de financiering van en het toezicht op de universitaire instellingen type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een "Ecole d'Administration publique" van de Franse Gemeenschap met afzonderlijk beheer en tot diverse wijzigingen met het oog op de invoering van een mandatenstelsel voor de ambtenaren-generaal in de Diensten van de Franse Gemeenschapsregering, sommige instellingen van openbaar nut die ervan afhangen en in de Universiteiten die worden ingericht door de Franse Gemeenschap (1) type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029192 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende overgangsmaatregelen met het oog op de benoeming van personeelsleden van het onderwijs voor sociale promotie die houder zijn van een **** type decreet prom. 27/02/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de radio-omroep type decreet prom. 27/02/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003027134 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003027135 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003027136 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003027137 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003027138 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de verzameling en de sortering van recycleerbare metaalhoudende afvalstoffen, voor de installaties voor de verzameling, de sortering of de terugwinning van onderdelen van afgedankte voertuigen, de demontage- en reinigingscentra voor afgedankte voertuigen en de centra voor de vernietiging van afgedankte voertuigen en de behandeling van ferro- en niet-ferro-metalen type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003027139 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden betreffende verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties voor afval type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003027187 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 1bis, § 3, tweede lid tot en met vierde lid, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003027206 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de gedeelten van het elektriciteitsnet die als « plaatselijk transmissienet » worden beschouwd type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003027342 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van twee leden van de « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003027424 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de metingen van de maximale geluidsdrempels die niet overschreden mogen worden door de luchtvaartuigen die de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens gebruiken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029179 bron franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering waarbij, in het kader van de aanwending van de winsten 2002 van de Nationale Loterij, de lijst wordt opgesteld van de rechthebbende verenigingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering waarbij, in het kader van de aanwending van de winsten 2002 van de Nationale Loterij , de lijst wordt opgesteld van de rechthebbende verenigingen (1e en 2e schijf) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/02/2003 pub. 14/04/2003 numac 2003031176 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/490 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende het reglement voor de toekenning van investeringssubsidies aan opvangtehuizen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de dienstencheques type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003031202 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van de terreinen gelegen op het grondgebied van de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek met het oog op de verbreding van de Haachtsesteenweg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003200361 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de tijdelijke inzameling van afgedankte voertuigen van een garage of die op de bedrijfssite gelegen zijn

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003200436 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord dat het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap op 20 december 2002 hebben afgesloten met betrekking tot de erkenning van ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003200612 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 december 1994 houdende het statuut van de agenten van sommige instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003027189 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2003/MINFP/002 betreffende het vaderschapsverlof en de bortsvoedingspauzes type omzendbrief prom. 27/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027261 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de actie « Gemeenten met open armen » Label voor de ontvangst en de kwaliteit van de dienstverlening in de steden en gemeenten van Wallonië

erratum

type erratum prom. 27/02/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Erratum type erratum prom. 27/02/2003 pub. 15/06/2004 numac 2004201762 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden betreffende verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties voor afval. - Errata

document

type document prom. 27/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie Omwisseling van personeelsleden van de Diensten van de Waalse Regering en van de federale overheidsdiensten en federale parastatalen
^