Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen met toepassing van de artikelen 38 en 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type wet prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid type wet prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers voor rekening van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen uitkeert type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers en van het koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake de sociale zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003200134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003200133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hard-steengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003200139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

arrest

type arrest prom. 24/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003003126 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 24/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003003129 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen
^