Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 februari 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003002042 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003007070 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1997 tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 1 juli 1999 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003022190 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van de 3 februari 1999 betreffende de bescherming van de atmosfeer tegen de uitstoot van gassen en deeltjes door niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003022204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een machtiging aan de Minister tot wiens bevoegdheid het Grootstedenbeleid behoort, tot toekenning van toelagen type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die melatonine bevatten type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van voorschriften voor de gehaltebepaling van dioxinen en dioxineachtige PCB's in diervoeders type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003022220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003022277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkening van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 20/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 20/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

decreet

type decreet prom. 20/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, gedaan te New York op 6 oktober 1999 type decreet prom. 20/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen, enerzijds, de Franse Gemeenschap van België, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en, anderzijds, het Koninkrijk der Nederlanden, opgemaakt te Charleroi op 28 maart 2002 type decreet prom. 20/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, inzake maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, gedaan te Brussel op 18 september 2000 type decreet prom. 20/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Europees-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, en met de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 25 juni 2001 type decreet prom. 20/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Brussel, op 25 mei 1998 type decreet prom. 20/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003200154 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot goedkeuring van het interne akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lid-Staten, verenigd in de Raad, betreffende de te treffen maatregelen en de te volgen procedure voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord A.C.S.-E.G. , opgemaakt te Brussel, op 18 september 2000 (1) type decreet prom. 20/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003200155 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot goedkeuring, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgehevelde bevoegdheden, van het interne akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lid-Staten, verenigd in de Raad, betreffende de te treffen maatregelen en de te volgen procedure voor de uitvoering van het Samenwerkingsakkoord A.C.S.-E.G. , opgemaakt te Brussel, op 18 september 2000 (1) type decreet prom. 20/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003200428 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een Sociaal Waterfonds in het Waalse Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003027147 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Les Pachis" te Sambreville type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003027338 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 april 2000 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2003 pub. 24/07/2003 numac 2003029171 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 9 juli 1996 tot instelling van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vastlegging van de personeelsformatie van het « Institut de la formation en cours de carrière »

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003031131 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2003/55 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 juli 1999 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Kabinetten van de Leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/02/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003031268 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/870 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 1996 tot uitvoering van het decreet van 27 april 1995 betreffende de erkenning en de subsidies van de diensten actief op het gebied van het druggebruik

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/02/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003031330 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de vennootschap Nuon Belgium N.V. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/02/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003031331 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de openbare instelling van industriële en commerciële aard « Electricité de France »

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 20/02/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 20 januari 1993 tot vaststelling van de spilbedragen voor de toekenning van een haardtoelage of van een standplaatstoelage aan het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 20/02/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren en van het besluit van 7 juni 2001 houdende organisatie van de organismen van openbaar nut der **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren ervan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200437 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1998 tot toekenning van een subsidie van 150 miljoen BEF aan het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" met het oog op de oprichting van woningen voor minder-gegoede gezinnen in specifieke wijken type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200439 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk geëxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200438 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk geëxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Namen-Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003200444 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Sablière de Jusaine" te Florennes type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003200445 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering totoprichting van het erkende natuurreservaat "Vor Olbrich" te Fauvillers type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003200446 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Vallée de la Hulle », te Gedinne

bijakte

type bijakte prom. 20/02/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003021157 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijakte nr. 8 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen
^