Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de oprichting van een dienst « Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking » type koninklijk besluit prom. 17/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003002043 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende oprichting van een beroepscommissie inzake omwisseling type ministerieel besluit prom. 17/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik

decreet

type decreet prom. 17/02/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en bevordering van de ****, verenigingen voor het vreemdelingenverkeer en van de **** ervan, alsmede van de informatiebureaus en ****

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2003-2004 prioritair tijdelijke te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002
^