Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 januari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003009112 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de verplichting de niet-omwisselbaarheid van certificaten te beperken tot een bepaalde tijd type wet prom. 28/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003012049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Wet tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek type wet prom. 28/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2003 pub. 14/02/2003 numac 2002010097 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken en van de attachĂ©s in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie type koninklijk besluit prom. 28/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003002016 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal betrekkingen van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 28/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003003071 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 23 van 29 december 1992 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 53quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 28/01/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van § 3 "Schouwspelzalen" van afdeling IX, hoofdstuk II, titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, wat de maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming type koninklijk besluit prom. 28/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003022096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1989 betreffende de samenstelling van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 31 betreffende de briefwisseling inzake bepaalde materies van politiebeheer, rechtstreeks te richten aan de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid type omzendbrief prom. 28/01/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 31 betreffende de briefwisseling inzake bepaalde materies van politiebeheer, rechtstreeks te richten aan de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid. - Duitse vertaling
^