Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 november 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002002185 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002013333 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de elektronische wijze van mededeling betreft type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 02/04/2003 numac 2002013338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de loontoeslagen voor de tewerkstelling op zon- en feestdagen en het 's nachts tewerkstellen van werknemers in sommige ondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het tijdskrediet, 1/5e loopbaanvermindering, vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 07/01/2003 numac 2002013340 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding voor de ondernemingen voor het inplanten en onderhoud van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013341 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 14/01/2003 numac 2002013339 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013346 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap" type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de toepassingsmodaliteiten van het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het tijdskrediet, 1/5e loopbaanvermindering, vermindering van de arbeidsprestaties en deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013344 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 14/01/2003 numac 2002013349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013350 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, ingevolge een uitbreiding van het toepassingsgebied van het paritair comité type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002013348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning en de overgangsmaatregelen inzake de sectorale aanmoedigingspremies deeltijdse arbeid en loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013351 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2001 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013353 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 1999-2000 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de sector "rook-, pruim- en snuiftabak"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027071 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2002 pub. 10/03/2003 numac 2003029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 8 januari 1996 tot oprichting van de Pedagogische Gemeenschapscommissie bepaald bij het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2002 pub. 17/04/2003 numac 2003029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden van kandidaat- industrieel ingenieur en industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2002 pub. 09/04/2003 numac 2003029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de diploma's van kandidaat en litenciaat in de handelswetenschappen en handelsingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2002 pub. 16/04/2003 numac 2003029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(eegster) en gespecialiseerd(e) gegradueerd(e) verpleger(eegster), gegradueerd(e) in de kinesitherapie, gegradueerd(e) in de ergotherapie en logopedie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/11/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002002301 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 534 Eindejaarstoelage 2002
^