Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 augustus 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002007210 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 2002 type ministerieel besluit prom. 05/08/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002009727 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 05/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009728 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 05/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002011335 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen voor de uitvoering van de overgangsmaatregelen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 05/08/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002022998 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité van deskundigen bedoeld in artikel 5, § 2, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, hierna « dierentuinencommissie » genoemd

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 05/08/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002033092 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende vastlegging van de zetel van de Raad voor de ontwikkelingssamenwerking in de Duitstalige Gemeenschap en benoeming van de leden ervan

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 05/08/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling. - Duitse vertaling type gecoordineerde omzendbrief prom. 05/08/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009767 bron federale overheidsdienst justitie Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling

erratum

type erratum prom. 05/08/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002009975 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van het Ministerie van Justitie. - Erratum
^