Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001003192 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 104, 7°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 23/03/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001003193 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type wet prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, de voorzitter en de leden van het bureau van de districtsraden en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter type wet prom. 23/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001022287 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, de voorzitter en de leden van het bureau van de districtraden en O.C.M.W.-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de O.C.M.W.-voorzitter. - Erratum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001000276 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 januari 2001 tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 23/03/2001 pub. 05/05/2001 numac 2001003199 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 14-60-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot dekking van alle uitgaven verbonden aan het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie gedurende het tweede semester 2001 type koninklijk besluit prom. 23/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009258 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende oprichting van een dienst voor aalmoezeniers behorende tot één van de erkende erediensten en de moreel consulenten bij de strafinrichtingen en tot vaststelling van hun administratief en geldelijk statuut type koninklijk besluit prom. 23/03/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001012413 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 23/03/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012412 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 23, § 3, 32, tweede en derde lid, 33, § 2, derde lid, 34, 36, 37, § 1, 1°, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 44, § 4, derde lid, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 23/03/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001014080 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 23/03/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001014103 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Nationale Delcrederedienst die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

arrest

type arrest prom. 23/03/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001031252 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 01/106 tot herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2001. - Samenvatting

decreet

type decreet prom. 23/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001035417 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993, en met het bijgevoegde Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas met de bijlagen I, II en III type decreet prom. 23/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001035418 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de instandhouding van vleermuizen in Europa, ondertekend in Londen op 4 december 1991

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001035528 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 ter uitvoering van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid
^