Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001000210 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 april 2000 ter wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type koninklijk besluit prom. 12/03/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001000225 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 12/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001014066 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot omzetting in euro van de bedragen opgenomen in het koninklijk besluit van 31 mei 2000 houdende vaststelling van de retributies voor sommige prestaties van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole type koninklijk besluit prom. 12/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001016084 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type koninklijk besluit prom. 12/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001021189 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001000292 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit waarbij de Directeur-generaal van de Algemene Directie van de Wetgeving en van de Nationale Instellingen gemachtigd wordt vrijstelling te verlenen van het materieel houden van de steekkaarten die de bevolkingsregisters en het **** vormen type ministerieel besluit prom. 12/03/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001022203 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen recht hebben

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een datum, zoals bedoeld bij artikel 47 van het decreet over de audiovisuele sector
^