Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000002103 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000007333 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot verlenging voor de onderofficieren enerzijds, van de tijdelijke aanpassing van de bepalingen tot regeling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, en anderzijds van de vrijwillige indisponibiliteitsstelling type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000022922 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2001002002 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001003010 bron ministerie van justitie, ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de eretitel van lid van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2001007000 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van landsverdediging en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016351 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000022923 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000022932 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000022934 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000022935 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000022933 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 26/01/2001 numac 2001003012 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 08/06/2001 numac 2001022318 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en van de plaatsvervangers van de raadgevende commissie ingesteld bij het Instituut voor veterinaire keuring

arrest

type arrest prom. 21/12/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001031075 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 00/511 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2000

decreet

type decreet prom. 21/12/2000 pub. 27/01/2001 numac 2001029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs type decreet prom. 21/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de telling van de leerlingen in het bijzonder onderwijs type decreet prom. 21/12/2000 pub. 06/02/2001 numac 2001029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs type decreet prom. 21/12/2000 pub. 06/02/2001 numac 2001029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de datum van de telling van de leerlingen in het bijzonder onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2000 pub. 07/02/2001 numac 2001029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de tewerkstelling van gehandicapten in de Diensten van de Regering en in sommige instellingen van openbaar nut die onder de Franse Gemeenschap ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2000 pub. 22/02/2001 numac 2001029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2000 pub. 22/02/2001 numac 2001029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het officieel gesubsidieerd onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2000 pub. 06/03/2001 numac 2001029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de vakantie- en de verlofdagen in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2001-2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2000 pub. 06/03/2001 numac 2001029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de vakantie- en de verlofdagen in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2000-2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2000 pub. 04/01/2002 numac 2001029540 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen gemiddelde brutokostprijs van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2001

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/12/2000 pub. 15/11/2001 numac 2001031382 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 1 oktober 1998 houdende de overheveling van de personeelsleden van het Brussels Franstalig Fonds voor de sociale integratie van gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces naar de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van 17 december 1998 betreffende het functioneel beheer van de dienst met eigen beheer die instaat voor de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 21/12/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het politiek verlof voor de personeelsleden in het onderwijs en houdende aanpassing van de bezoldigingsregeling type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 21/12/2000 pub. 08/05/2001 numac 2001033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende oprichting van een agentschap voor Europese vormingsprogramma's in de Duitstalige Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000001133 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 11 betreffende de instelling van de lokale politie Bestuurlijke aspecten type omzendbrief prom. 21/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000001131 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 2 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in een meergemeentezone type omzendbrief prom. 21/12/2000 pub. 22/03/2001 numac 2001000155 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 2 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in een meergemeentezone. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 21/12/2000 pub. 03/10/2001 numac 2001000644 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 11 betreffende de instelling van de lokale politie. - Bestuurlijke aspecten. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 21/12/2000 pub. 23/03/2001 numac 2001016022 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee. - Erratum type erratum prom. 21/12/2000 pub. 22/02/2001 numac 2001029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de datum van de telling van de leerlingen in het bijzonder onderwijs. - Erratum

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 21/12/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001031074 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 00/512 houdende bekrachtiging van verordening nr. 00/008 tot vaststelling van de begrotingswijziging 3 en B voor het dienstjaar 2000 type bekrachtiging prom. 21/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001031076 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 00/513 houdende bekrachtiging van verordening nr. 00/009 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2001. - Samenvatting type bekrachtiging prom. 21/12/2000 pub. 12/04/2001 numac 2001031108 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 00/487 houdende bekrachtiging van verordening nr. 00/007 houdende de oprichting van een begrotingsfonds onderwijsinstellingen

document

type document prom. 21/12/2000 pub. 20/03/2001 numac 2001033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 24 juni 1999 betreffende de opvang van jonge kinderen type document prom. 21/12/2000 pub. 21/09/2001 numac 2001033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 21/12/2000 pub. 24/10/2001 numac 2001033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 september 1995 over het recht op studietoelagen en het bedrag ervan

erratum

type erratum prom. 21/12/2000 pub. 09/05/2011 numac 2011202103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum
^