Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2000 pub. 18/10/2000 numac 2000011400 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot regeling van de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 283 van 30 maart 1936 houdende reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten type ministerieel besluit prom. 14/09/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000014256 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de beoordelingscommissie voor de zeevisserijvaart

arrest

type arrest prom. 14/09/2000 pub. 07/11/2000 numac 2000031373 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 27 april 1995 betreffende de erkenning van de structuren voor ziekenhuiscoördinatie en de toekenning van toelagen type arrest prom. 14/09/2000 pub. 02/02/2001 numac 2001031001 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 00/330 houdende nieuwe herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2000

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000027418 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van de "Société wallonne du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000027421 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Tenneville type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000027422 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Estinnes type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000027433 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1990 tot bepaling van de voorwaarden voor het exploiteren, van de procedure voor het toekennen en het intrekken van de exploitatievergunning, van de classificatie en van het model van het schild van de hotelinrichtingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2000 pub. 21/11/2000 numac 2000029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de raad van beroep van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de bevorderingscommissie voor het inspectieambt in het kleuteronderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de bevorderingscommissie voor het inspectieambt bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad en in het niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de bevorderingscommissie voor het inspectieambt technische vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad en in het niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2000 pub. 14/12/2000 numac 2000029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de bevorderingscommissie voor het inspectieambt algemene vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad en in het niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2000 pub. 20/10/2000 numac 2000031361 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling voor een periode van vier maanden van het maximumaantal voertuigen waarvoor op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest exploitatievergunningen voor een taxidienst kunnen worden afgeleverd

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/09/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000000745 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen Inzage en bekendmaking van de bezwaren tegen de verkiezingen type omzendbrief prom. 14/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000000801 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen. - Inzage en bekendmaking van de bezwaren tegen de verkiezingen. - Duitse vertaling

document

type document prom. 14/09/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 30 maart 1999 tot oprichting van een pedagogische werkgroep voor het kleuteronderwijs en van pedagogische werkgroepen voor de vakken kunst en handarbeid, psychomotoriek en lichamelijke opvoeding, Duits als moedertaal, Duits als vreemde taal, Frans als vreemde taal en Latijn, wiskunde, menswetenschappen, natuurwetenschappen en technologie in het gewoon lager onderwijs en in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs
^