Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 mei 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000003348 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van een nieuw muntstuk van 50 frank, ter gelegenheid van het Europese voetbalkampioenschap type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000011283 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van aanstekers in de vorm van een GSM-toestel type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000011284 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 tot uitvoering van de wet van 6 april 1995 betreffende de aanvullende pensioenen type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012420 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden geheel schorst type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012421 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1998 met betrekking tot de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de rusthuizen en van de rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 24/02/2001 numac 2000012422 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de lonen in de Waalse en Duitstalige beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000012426 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012427 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid, genaamd « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen » type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000012432 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de verlenging en de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 tot vaststelling van de lonen type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012433 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de kleinhandel in algemene voedingswaren type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012434 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 09/03/2001 numac 2000012436 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, met betrekking tot de indexering van de bezoldigingen op 1 januari 1999 type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000012431 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 19/08/2000 numac 2000012435 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000012494 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1992 tot reorganisatie van de Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000022511 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van de instelling Kind en Gezin en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000011276 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de erkenning van de instellingen die opleidingen van veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 1 verstrekken type ministerieel besluit prom. 26/05/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000027244 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bescherming van het water tegen vervuiling type ministerieel besluit prom. 26/05/2000 pub. 20/06/2000 numac 2000027246 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Comité voor watercontrole

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2000 pub. 08/06/2000 numac 2000027228 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering, wat de opvangcentra voor volwassenen betreft, van het programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie en sportinfrastructuren type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2000 pub. 09/06/2000 numac 2000027231 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 1998 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Commissie voor gespecialiseerde geregelde diensten, ingesteld bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 1993 tot oprichting van commissies voor geregelde diensten, gespecialiseerde geregelde diensten en taxidiensten type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2000 pub. 09/06/2000 numac 2000027230 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 1998 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Commissie voor geregelde diensten, ingesteld bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 1993 tot oprichting van commissies voor geregelde diensten, gespecialiseerde geregelde diensten en taxidiensten type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2000 pub. 15/06/2000 numac 2000027243 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000035623 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000035624 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2000 pub. 23/06/2000 numac 2000029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid binnen de basisoverleg- en tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van sector XVII bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000035634 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 20 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuur type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000035687 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2000 pub. 19/07/2000 numac 2000035705 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 betreffende het tijdelijk project zorgverbreding in het gewoon basisonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/05/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000027237 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief ter attentie van de diensten van de Waalse Regering met betrekking tot de afhandeling van binnenkomende aanvragen
^