Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/03/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000003627 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat en van instellingen van openbaar nut van het jaar 1989 of voorgaande jaren type wet prom. 12/03/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000009285 bron ministerie van justitie Wet tot uitlegging van artikel 101, derde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 type wet prom. 12/03/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000009615 bron ministerie van justitie Wet betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie en de Federale Staat inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 12/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000011096 bron ministerie van economische zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot beteugeling van bepaalde vormen van bedrog met de kilometerstand van voertuigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000002018 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen federale ICT-manager type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000002025 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot oprichting van een Nationale Gemengde Commissie type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000003088 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "ASTRO" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000003126 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000011111 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1998 betreffende de dubbele prijsaanduiding van producten en diensten in Belgische frank en in euro type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000011120 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2000 houdende organisatie van de toekenning van toelagen voor projecten van animatie- en informatie-activiteiten voorgesteld door verenigingen en instellingen van openbaar nut in het kader van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012145 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000012146 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35bis van 9 februari 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 15/06/2000 numac 2000012245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000014101 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000022205 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1976 betreffende de keuring van en de handel in vis type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000022272 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de Noordzee van bepaalde stoffen en materialen type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000022307 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012150 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die elektronische systemen en programmatuur op het gebied van telecommunicatie, lucht- en ruimtevaart en afgeleide toepassingen ontwerpen en vervaardigen, gelegen in de streek van Charleroi en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000011107 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000011138 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - België in het buitenland type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000011139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - België in het buitenland

erratum

type erratum prom. 12/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling voor de vrijstelling van de sociale bijdragen gevraagd door een zelfstandige, van het model van het inlichtingsformulier A bedoeld in artikel 89 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. - Erratum
^