Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 05/05/2000 numac 1999000869 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 5bis, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 57quater, § 3, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 05/02/2000 numac 1999000873 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 19/05/2000 numac 1999000878 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 18/02/2000 numac 1999000876 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 17 oktober 1995 tot uitvoering van artikel 20, 12°, van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 10/03/2000 numac 1999000882 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 oktober 1994 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van logopedist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de logopedist door een arts kan worden belast type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 18/02/2000 numac 1999000883 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 22/01/2000 numac 1999000884 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor de ondernemingen bedoeld in artikel 148decies 2.5.9.3.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 15/03/2000 numac 1999000896 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 40 en 61 van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 09/02/2000 numac 1999000886 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot wijziging, wat betreft de bijlage, van het koninklijk besluit van 13 december 1995 tot bepaling van de inhoud van het aanvraagformulier inzake naturalisatie en de bij het verzoek te voegen akten en stavingsstukken en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de naturalisatieprocedure en van het Wetboek van de Belgische nationaliteit type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 09/03/2000 numac 2000000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1996 waarbij de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij gemachtigd wordt toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000011014 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/1999 pub. 12/04/2000 numac 1999016394 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972 type ministerieel besluit prom. 10/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 1999024135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 10/12/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999027844 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep ingesteld overeenkomstig artikel 28 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake de adviescomités van huurders en eigenaars type ministerieel besluit prom. 10/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij type ministerieel besluit prom. 10/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1998

beschikking

type beschikking prom. 10/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999031548 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036486 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036488 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vastlegging van de totale en individuele productiequota voor grindwinning voor 2000 en 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036487 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2000

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/1999 pub. 07/03/2000 numac 2000029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 november 1998 tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van kandidaat-industrieel ingenieur en industrieel ingenieur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000035021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot overschrijving van kredieten van programma 52.40 naar programma 32.10 en naar programma 51.10 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 02/02/2000 numac 2000035020 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 49.90, basisallocatie 01.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 02/02/2000 numac 2000035022 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot overschrijvingen tussen vastleggingsmachtigingen van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000035041 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van verenigingen voor gezinseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 05/02/2000 numac 2000035063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van de derde en laatste schijf van de investeringssubsidies in het kader van het Actieplan Kust 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 01/04/2000 numac 2000035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van de besluiten betreffende inspectie en begeleidingsdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 15/12/2000 numac 2000036180 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de procedure en voorwaarden voor het verzekeren van een nascholingsaanbod in het kader van het beleid rond nieuwe media

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999000970 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de onverenigbaarheid van de gemeentebelastingen voor het bezit van schotelantennes met het gemeenschapsrecht
^