Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999003643 bron ministerie van financien Wet houdende de tweede aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999000607 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van een bestand van stadionverboden type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 15/03/2000 numac 1999000813 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 februari 1999 tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek en van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 februari 1999 tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999010172 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999011458 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012852 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 29 oktober 1999 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2000 en 11 november 2000 type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012868 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Franstalige en Duitstalige sector opvang van kinderen type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012867 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012871 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 18/03/2000 numac 1999012872 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 03/02/2000 numac 1999012870 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012873 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012878 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in bepaalde ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012879 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 24 september 1999 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2000 en 11 november 2000 type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/04/2000 numac 1999012869 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de vastlegging, voor 1998, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012874 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen » type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012877 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012884 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de betaling van carensdagen type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012883 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 18/03/2000 numac 1999012885 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de seropositieve werknemers type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999012890 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de betaling van een carensdag (1) type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding in de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012893 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 1997 betreffende de beroepsopleiding van risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012894 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 18/03/2000 numac 1999016395 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 22/03/2000 numac 1999012891 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1993 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012889 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de veralgemening van de sectorale arbeidsduur tot 38 uur per week type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012895 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999012915 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging in het kader van de activering van de werkloosheidsuitkeringen van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van de langdurig werklozen en van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999021584 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijziging van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024117 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 01/03/2000 numac 2000012022 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad van Beroep, Nederlandstalige afdeling, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000012025 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad van Beroep, Nederlandstalige afdeling, ingesteld voor het geheel van de instellingen die onder het toezicht staan van de Minister van Werkgelegenheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/12/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999002163 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 486 - Eindejaarstoelage 1999

erratum

type erratum prom. 07/12/1999 pub. 17/02/2000 numac 2000003015 bron ministerie van financien Wet houdende de tweede aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999. Erratum type erratum prom. 07/12/1999 pub. 14/06/2000 numac 2000021256 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijziging van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid. - Erratum
^