Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 november 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999024056 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 1998, van het correctiebedrag en het aantal rechthebbenden per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen die vrijwillig zijn toegetreden tot deze dienst voor de andere geneeskundige verstrekkingen dan die voorzien bij de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging welke op hen van toepassing zijn

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/11/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999002161 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 484. Evaluatie van de overuren
^