Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/1999 pub. 25/09/1999 numac 1999016263 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1997 betreffende het triëren tegen loon van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen bestemd om te worden ingezaaid type koninklijk besluit prom. 09/07/1999 pub. 02/09/1999 numac 1999016266 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra type koninklijk besluit prom. 09/07/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999016270 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van het personeel van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Middenstand type koninklijk besluit prom. 09/07/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999016271 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 1967, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 november 1978 en 14 maart 1983, tot vaststelling van het statuut van het personeel van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Middenstand type koninklijk besluit prom. 09/07/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999015171 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999000564 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen, toepasselijk maakt op het personeel dat aangeduid is om deel uit te maken van het « Multinational Advisory Police Element » dat op initiatief van de Westerse Europese Unie inplaatsgesteld wordt type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999002136 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende de voorlopige aanwijzing van een voorzitter en een plaatsvervangende griffier-verslaggever van de franstalige sectie van de Raad van beroep van de instellingen van openbaar nut die onder de voogdij staan van de Minister van Ambtenarenzaken in het raam van de evaluatieprocedure type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999009845 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999011287 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 76 houdende bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016253 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de landbouwproducenten waarvan de eieren het voorwerp van een bewarend beslag of van een vernietigingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016254 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de runderen het voorwerp van een afslachtingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999016262 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage III van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999016296 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 1998 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de aanvullende maatregelen die getroffen worden in het kader van de controle op de aanwezigheid van nitraten en van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in en op sommige groente- en fruitsoorten type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999022770 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022771 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022898 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 1993 tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van geneesheer-specialist afgeleverd door de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999035966 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van het bestuur en de vertegenwoordiging van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999036139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de nader aan te wijzen inkomsten van de huurder of de kandidaat-huurder van een sociale woning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999029572 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de secretaris van de Academische Raad van de « Université de Mons-Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999029648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 september 1997 houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht in toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/07/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999000602 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 15ter betreffende politiële slachtofferbejegening type omzendbrief prom. 09/07/1999 pub. 16/09/1999 numac 1999000642 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief Vervanging van de gouverneur type omzendbrief prom. 09/07/1999 pub. 15/02/2000 numac 1999000811 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 15ter betreffende politiële slachtofferbejegening. - Duitse vertaling
^