Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999000560 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een functievergoeding aan de personeelsleden van de rijkswacht in dienst bij het speciale interventie-eskadron of opgeroepen in steun aan deze eenheid of om erbij een opleiding te volgen type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999000561 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1958 houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde leden van het rijkswachtpersoneel type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999000563 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van een forfaitaire toelage toegekend aan sommige personeelsleden van de rijkswacht die ingezet zijn in het veiligheidsdetachement van de nationale luchthaven type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999000562 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003448 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003452 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het Ministerie van Financiën en tot vaststelling van de weddeschalen van enkele bijzondere graden type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999007186 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de mededeling door de gemeenten van informatie, opgenomen in de bevolkingsregisters en het ****, aan de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999007187 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit waarbij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999014191 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van het bestek van toepassing op de spraaktelefoondienst en de procedure inzake de toekenning van individuele vergunningen type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999022803 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022810 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022809 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 28/09/1999 numac 1999003543 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende overdracht in de aangepaste algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1999, van een deel van de kredieten ingeschreven op de programma's 15-54-2 en 15-54-3 naar het programma 15-54-4 type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999009694 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 19/07/2001 numac 2001000575 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 1984 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003447 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de diensten die toevertrouwd worden aan de leiding van de directeur-generaal van de invordering type ministerieel besluit prom. 08/07/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999027692 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 08/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999036200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de lokale dienstencentra en tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 mei 1999 houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de regionale dienstencentra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de programma's bedoeld in artikel 19, lid 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999029571 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het « Secrétariat général de l'Enseignement catholique » om de invoering van de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie (Begroting 1999 - OA 56 - BA 44.08 - AP 55) te garanderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » om de invoering van de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het leidend en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie (Begroting 1999 - OA56 - BA 43.08 - AP54) te garanderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999029584 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Fédération des établissements libres subventionnés indépendants » om de invoering van de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie (Begroting 1999-OA56-BA 44.08-AD55) te garanderen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/07/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999000634 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verslag van **** of van gezamenlijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een **** op basis van **** in het kader van een duurzame relatie type omzendbrief prom. 08/07/1999 pub. 09/02/2000 numac 1999000891 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verslag van **** of van gezamenlijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een **** op basis van **** in het kader van een duurzame relatie. - **** vertaling

erratum

type erratum prom. 08/07/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999000648 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1958 houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde leden van het rijkswachtpersoneel. - Erratum type erratum prom. 08/07/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003052 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende overdracht in de aangepaste Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1999, van een deel van de kredieten ingeschreven op de programma's 15-42-2 en 15-54-3 naar het programma 15-54-4. - Erratum
^