Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000537 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft type koninklijk besluit prom. 05/07/1999 pub. 25/09/1999 numac 1999000633 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van toelagen en vergoedingen aan de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 05/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003454 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 05/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003453 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. 05/07/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999022755 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 05/07/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999022783 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij bepaalde categorieën van werkgevers vrijgesteld worden van de bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen ingesteld bij het koninklijk besluit van 27 november 1996 type koninklijk besluit prom. 05/07/1999 pub. 14/07/1999 numac 1999015166 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/1999 pub. 29/02/2000 numac 1999022743 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen en voor centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 05/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036184 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 houdende de benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022747 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 19 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/07/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999014189 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel rondschrijven betreffende de gemachtigde opzichters
^