Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011271 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1993 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999021378 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Waalse Gewest van roerende goederen die deel uitmaken van de Kasteelkapel te Edingen type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022749 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022754 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die prestaties en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999022778 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1994 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999022779 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999007180 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 1995 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999016240 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999022806 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van een vergoedingsregeling voor sommige producten van dierlijke oorsprong in het kader van de verontreiniging met dioxine type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999027709 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit inzake het houden van een grootboek van de schuld van het Waals Gewest in het kader van de lening die gekoppeld is aan de index « Wall 21 » type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 13/08/1999 numac 1999027620 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding, voor verschillende gemeenten van de provincie Waals Brabant, van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/07/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 december 1989 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan de diensten voor forensische welzijnszorg, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 december 1997
^