Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999011270 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type koninklijk besluit prom. 01/07/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012515 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten type koninklijk besluit prom. 01/07/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012535 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 01/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999014186 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 01/07/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022774 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999014187 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de beroepsbekwaamheid van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999016239 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1999 betreffende de afmaking van dieren in het kader van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999016238 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een afslachtingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999022704 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen op basis van ijzer aan een medisch voorschrift wordt onderworpen type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999022761 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen op basis van TEUCRIUM CHAMAEDRYS type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 31/08/1999 numac 1999036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de normen waaraan sociale koopwoningen en middelgrote woningen moeten voldoen en de voorwaarden waartegen een woning met een sociale koopwoning kan gelijkgesteld worden type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 31/08/1999 numac 1999036136 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de woonvernieuwings- of woningbouwgebieden in de provincie Vlaams-Brabant in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 houdende de voorwaarden voor het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 31/08/1999 numac 1999036138 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de opbrengst, berekeningswijze en voorwaarden van de fictieve rente, bedoeld in de besluiten van de Vlaamse regering ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/07/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999027592 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 februari 1989 tot vaststelling van de vergoedingen en presentiegelden van de voorzitter en de leden van het beheerscomité van de "Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 01/07/1999 pub. 18/08/1999 numac 1999027635 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de zakelijke rechten op de goederen die bestemd zijn voor de activiteit van het « ERPE », alsook de aandelen van het Gewest in het kapitaal van de « Société wallonne des Distributions d'Eau » , in natura worden ingebracht ten gunste van de « SPGE »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/07/1999 pub. 13/08/1999 numac 1999031350 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de overdracht van een weg tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem
^