Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 juni 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1984 betreffende het kantonaal examen tot uitkering van het getuigschrift van basisonderwijs

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999007162 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999007163 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999007164 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999007165 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende het personeelsreglement bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999016200 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022608 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor erkenning van apothekers die belast zijn met de bestendige controle op de fabricatie en de bereiding van de niet ingekapselde radio-isotopen gebruikt in de geneeskunde of de veeartsenijkunde type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 30/09/1999 numac 1999022614 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999022616 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022667 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst voor medische beeldvorming waarin een magnetische resonantietomograaf met ingebouwd elektronisch telsysteem wordt opgesteld type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022674 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999027636 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting

arrest

type arrest prom. 10/06/1999 pub. 02/09/1999 numac 1999031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van onteigening ten algemenen nutte van het gebouw, gelegen te 1070 Brussel, Bergensesteenweg 219A

decreet

type decreet prom. 10/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999027501 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de sponsoring van evenementen die plaatsvinden in aan het Waalse Gewest toebehorende infrastructuren of die door het Waalse Gewest gesubsidieerd worden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999027508 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de diensten van de Regering en van artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999027543 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, in het kader van de schade veroorzaakt door overstromingen ten gevolge van de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 zijn gevallen, van het besluit van de Waalse Regering van 16 februari 1995 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van premies inzake camping-caravaning type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 14/07/1999 numac 1999027545 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 1995 tot indeling van de parkeerplaatsen die langs de autosnelwegen liggen type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999027544 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, in het kader van de schade veroorzaakt door overstromingen ten gevolge van de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 zijn gevallen, van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 1995 tot regeling van de toekenning van premies om de oprichting, de uitbreiding en de modernisering van hotelgebouwen te bevorderen type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 14/07/1999 numac 1999027547 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 18/09/1999 numac 1999027546 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de euro type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027559 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de euro type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027564 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de verenigingen voor geïntegreerde gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027563 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999027579 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société de transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999027580 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999027589 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het adviescomité voor afvalpreventie en -beheer type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999027587 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de « Office wallon des déchets » type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999027590 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999027591 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999027593 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de commissaris van de Regering, aan de waarnemer van de Regering en aan de vertegenwoordiger van de Minister van Begroting bij het Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999027601 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQUE" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de vroegere stortplaats van Anton te Andenne type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999027603 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site `des Isnes' te Gembloux type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999027602 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQUE" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site van de vroegere stortplaats "SAUVAGE" te Morlanwelz-CRONFESTU type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 10/08/1999 numac 1999027622 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de gemachtigde ambtenaren worden aangewezen voor de toepassing van de artikelen 17, § 2, vierde lid, en 52, § 2, eerste lid, en § 3 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999027632 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van handelingen en werken waarvoor de stedenbouwkundige vergunning, het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar en de medewerking van een architect niet vereist zijn type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999027640 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de « Commission régionale d'Aménagement du Territoire » voor 1999 type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999027653 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende toekenning van een postvergoeding aan de personeelsleden van het Waalse Gewest die deel uitmaken van de gemeenschappelijke algemene afvaardiging van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap bij de Europese Unie type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999027658 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen ter bevordering van de huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999027656 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende administratieve en bezoldigingsregelingen toepasselijk op de economische en handelsattachés van het "Agence wallonne à l'Exportation" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999027657 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de aanpassing van woningen ten behoeve van gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999027659 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij sommige leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen vervangen worden type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999027665 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van de artikelen 279 tot en met 283 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999027663 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een speciale subsidie aan de gemeenten wordt verleend voor de uitvoering van een geïntegreerd sociaal plan type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999027669 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van de "Société wallonne du Logement" en tot vaststelling van haar minimumkapitaal type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 09/09/1999 numac 1999027671 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 1995 betreffende het beheer van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en de oevers van waterlopen en watervlakken verwijderd worden type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 31/08/1999 numac 1999027655 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een tegemoetkoming voor de renovatie en verfraaiing van de buitenkant van woongebouwen, ter vervanging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 23 november 1989, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 10 september 1992 en bij het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 1994, houdende instelling van een tegemoetkoming voor de buitenvernieuwing en -verfraaiing van woongebouwen type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999027719 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de bij het voormalige Ministerie van Openbare Werken aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1999 tot 31 maart 2000 type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999027717 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de bij de voormalige Dienst der Scheepvaart aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 januari 1998 tot 31 december 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999031299 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende sluiting van de gewone zitting 1998-1999 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/1999 pub. 17/08/1999 numac 1999031305 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van toelagen voor stadsvernieuwing van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/06/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999031336 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 1991 houdende bepaling van bepaalde financiële modaliteiten in het raam van de permanente opleiding van de middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999031342 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van een vergoeding aan de Commissaris van het College bij het « Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000027026 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité van de "Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000027027 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité binnen de "Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 09/03/2000 numac 2000027085 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 1997 tot benoeming van de leden van de « Conseil wallon de la Statistique »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/06/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009711 bron ministerie van justitie Omzendbrief betreffende de invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek aangaande de akte van aangifte van een levenloos kind type omzendbrief prom. 10/06/1999 pub. 07/04/2000 numac 2000000045 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek aangaande de akte van aangifte van een levenloos kind - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 10/06/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999022883 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erratum type erratum prom. 10/06/1999 pub. 02/10/1999 numac 1999027738 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de aanpassing van woningen ten behoeve van gehandicapte personen. - Erratum
^