Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/1999 pub. 28/04/1999 numac 1999003247 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 1999 type koninklijk besluit prom. 22/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999003249 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de Nationale Bank van België tot Gouverneur van het Internationaal Muntfonds en tot Plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 22/04/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999009511 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de presentiegelden die kunnen worden toegekend aan de raadsheren en rechters sociale zaken en aan de rechters in handelszaken type koninklijk besluit prom. 22/04/1999 pub. 19/10/1999 numac 1999011146 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten type koninklijk besluit prom. 22/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999022382 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van het Fonds voor de Beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 22/04/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999022463 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van artikel 70, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 22/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 22/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999011143 bron ministerie van economische zaken, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door de Nationale Bank van België en van hun raadpleging door de personen bedoeld in artikel 19, § 2, van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999002061 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 22/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999002068 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector

arrest

type arrest prom. 22/04/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999031246 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de door de diensten voor geestelijke gezondheidszorg te registreren gegevens en tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 7 mei 1998 inzake de erkenningsprocedures en -normen, de toekenning van subsidies en de overeenkomsten betreffende de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

decreet

type decreet prom. 22/04/1999 pub. 17/06/1999 numac 1999031233 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord betreffende de coördinatie en het beheer van de hulp vanwege de Europese Commissie op het vlak van de human resources en de oprichting van het « Agentschap Europees Sociaal Fonds », gesloten te Brussel op 2 september 1998 tussen de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapsregering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

beschikking

type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te New Delhi op 31 oktober 1997 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031219 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 15 oktober 1997 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek der Filippijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Manilla op 14 januari 1998 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 17 maart 1998 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en houdende oprichting van het Brussels Waarborgfonds type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Europees Handvest inzake de lokale autonomie, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1985 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk Spanje en het Koninkrijk België betreffende het programma AIRBUS A 330/A 340 en met de bijlagen 1 en 2, opgemaakt te Madrid op 26 juli 1995 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Herziene Europees Sociaal Handvest en met de bijlage, ondertekend te Straatsburg op 3 mei 1996 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het voorkomen en het beheer van afval van producten in papier en/of karton type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031230 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de erkenning en de financiering van de inschakelingsondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999027358 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van drie leden van de « Conseil régional des services de santé mentale » type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999027368 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het "Agence wallonne des Télécommunications" type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999027395 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Vloesberg type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999027396 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Libin type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999027400 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid binnen het Comité van de grote stuwdammen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027450 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het besluit van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen met het oog op de oprichting van integratiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 09/07/1999 numac 1999027511 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, genomen ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999031217 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het voorafgaande aangifteformulier voor de inrichtingen van klasse III in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/1999 pub. 17/06/1999 numac 1999031238 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging in de benoeming van een lid van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/1999 pub. 17/06/1999 numac 1999031237 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een lid van de Gemeenschappelijke Raad van Beroep voor de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/1999 pub. 09/09/1999 numac 1999031247 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/04/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999031245 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 17 juli 1997 tot invoering van een moratorium op de opening van nieuwe bedden in de rusthuizen
^