Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden type wet prom. 28/01/1999 pub. 02/10/2009 numac 2009000656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999007030 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de ambtengroepen tot dewelke de onderofficieren van de krijgsmacht behoren type koninklijk besluit prom. 28/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999009075 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de bezoldingsregeling voor de assessoren van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van de commissies, aan hun plaatsvervangers en aan de leden van het selectiecomité type koninklijk besluit prom. 28/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999009076 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende het administratief statuut van de assessoren van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 28/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999009080 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 17 van de wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 28/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999022126 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen type koninklijk besluit prom. 28/01/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999022958 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/01/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999022959 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1998003708 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de kalender van de aanbestedingen en van de storting van de gelden voor de leningen genaamd « Lineaire obligaties » voor het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. 28/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1999003056 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3,75 % - 28 maart 2009 » type ministerieel besluit prom. 28/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1999003057 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/01/1999 pub. 09/02/1999 numac 1999027071 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de **** **** betreffende de organisatie van bepaalde vergelijkende **** type besluit van de waalse regering prom. 28/01/1999 pub. 09/02/1999 numac 1999027072 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een haard- of standplaatstoelage aan de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en aan die van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 28/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999027076 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de afgevaardigd ambtenaar en diens plaatsvervanger krachtens het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 28/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999027078 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 1998 tot toekenning van toelagen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de inschakeling van bestaansminimumtrekkers in het arbeidsproces type besluit van de waalse regering prom. 28/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999027077 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die moeten toezien op de inachtneming van de regels bepaald bij het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge"
^