Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999000040 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 25/01/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende maatregelen voor de ondersteuning van het producenteninkomen en van de rundvleessector type koninklijk besluit prom. 25/01/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999021104 bron diensten van de eerste minister, ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1992 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Duitstalige Gemeenschap van gebouwen voor de huisvesting van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap en haar diensten gelegen te Eupen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1999003027 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 25 januari 1999 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999011037 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999022084 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1996 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999029127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 1998 tot vaststelling van de weddeschalen van de leden van het leidend en onderwijspersoneel en van het opvoedend hulppersoneel van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 25/01/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 25/01/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht
^