Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/01/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999015028 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 maart 1996 (2) type wet prom. 18/01/1999 pub. 19/10/1999 numac 1999015029 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Oekraïne tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Kiev op 20 mei 1996 type wet prom. 18/01/1999 pub. 29/03/2002 numac 2000015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Moldova, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Chisinau op 21 mei 1996 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999003073 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 18/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999016023 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen voor de afgifte van fytosanitaire certificaten type koninklijk besluit prom. 18/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022059 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/01/1999 pub. 17/02/1999 numac 1999022115 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/01/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999003072 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 18/01/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999003071 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1997 tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 18/01/1999 pub. 06/03/1999 numac 1999011027 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 69 houdende erkenning en registratie in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 18/01/1999 pub. 09/03/1999 numac 1999022076 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het Laboratorium EURACETA N.V., te Villers-le-Bouillet type ministerieel besluit prom. 18/01/1999 pub. 09/03/1999 numac 1999022075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding en tot aanstelling als referentielaboratorium van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis - Pasteur type ministerieel besluit prom. 18/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999022073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 1998 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 18/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999035151 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers

decreet

type decreet prom. 18/01/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/01/1999 pub. 22/01/1999 numac 1999000018 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de onderdanen van Lid-Staten van de Europese Unie als kiezers voor de verkiezing van het Europese Parlement type omzendbrief prom. 18/01/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999000301 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de onderdanen van Lid-Staten van de Europese Unie als kiezers voor de verkiezing van het Europese Parlement - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 18/01/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999022391 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor Implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Errata
^