Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 januari 1999

Snelle toegang:

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/01/1999 pub. 19/01/1999 numac 1999027016 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de definitieve personeelsformatie van de « Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi - FOREM » type besluit van de waalse regering prom. 07/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999027083 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van bevoegdheden aan de ambtenaren van het « Agence wallonne à l'Exportation »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/1999 pub. 22/01/1999 numac 1999029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de ambtenaren van de Diensten van de Regering belast met de uitoefening van de bevoegdheden van adviseur of directeur bij de hulpverlening aan de jeugd en van adjunct-adviseur of adjunct-directeur bij de hulpverlening aan de jeugd ter uitvoering van Titel V van het decreet van 4 maart 1991 betreffende de hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/1999 pub. 22/01/1999 numac 1999029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en het besluit van de Regering van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht in toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

erratum

type erratum prom. 07/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999027054 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de definitieve personeelsformatie van de « Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi - FOREm » . - Errata
^