Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 december 1998

Snelle toegang:

decreet

type decreet prom. 19/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998036464 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 type decreet prom. 19/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998036466 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 19/12/1998 pub. 09/02/1999 numac 1999035030 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en Protocol, ondertekend in Brussel op 24 januari 1996, 2. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 27 maart 1996, 3. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 15 oktober 1997 type decreet prom. 19/12/1998 pub. 23/01/1999 numac 1999035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot instemming met het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13, de slotakte en de bijlage, ondertekend in Amsterdam op 2 oktober 1997 type decreet prom. 19/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999035155 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1998 betreffende de beroepsprofielen van de leraren type decreet prom. 19/12/1998 pub. 08/09/1999 numac 1999035403 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 22/01/1999 numac 1999035019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1998 betreffende de euro en houdende diverse wijzigingsbepalingen ingevolge de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035035 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende overschrijving van gesplitste ordonnanceringskredieten binnen het departement LIN type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 maart 1997 betreffende het opzetten van een experiment inzake het toekennen van een persoonlijk assistentiebudget aan bepaalde personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035069 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.20 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999035062 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 09/02/1999 numac 1999035082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035086 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de aanpassing van de modaliteiten tot invoering van het centraal thesauriebeheer voor de Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 23/07/1999 numac 1999035654 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de contractuele betrekking van Vlaamse bouwmeester
^