Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 december 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 bron ministerie van financien Wet tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 06/02/1999 numac 1998002140 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998003588 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1998003651 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010085 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de bevordering van gerechtelijke agenten bij de parketten tot de graad van gerechtelijk commissaris of van laboratoriumcommissaris type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998011373 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van commissielonen op het wisselen van munteenheden van de eurozone tijdens de overgangsperiode type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998011372 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de dubbele prijsaanduiding van producten en diensten in Belgische frank en in euro type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998011390 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1965 waarbij een maandelijks statistisch onderzoek naar het omzetcijfer verwezenlijkt door zekere kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 23/01/1999 numac 1998011393 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1977 waarbij het opmaken van periodieke statistieken van bepaalde overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 23/01/1999 numac 1998011412 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij het opmaken van een maandelijkse statistiek van de bedrijvigheid in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1998013006 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend verklaard wordt de beslissing van 23 november 1998 van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie betreffende de vervanging van feestdagen voor de jaren 1999, 2000 en 2001 type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998021499 bron diensten van de eerste minister, ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Franse Gemeenschap van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het « Ministère de l'Education nationale » type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022839 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, 3e en 4e lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022838 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, 2e lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 16/01/1999 numac 1999003005 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichtingen inzake periodieke informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effectenbeurs type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1999003007 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 juli 1998 tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiële instrumenten en effectenclearingstelsels en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, en van het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999022039 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de analytische methode - 2.2.6. Brekingsindex van de derde uitgave van de Europese Farmacopee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003624 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties en van het ministerieel besluit van 6 juli 1998 betreffende de uitgifte van Schatkistbons type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003634 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de wijziging in euro van de Schatkistbons uitgedrukt in de munteenheid van een andere deelnemende Lid-Staat type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003642 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003656 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003657 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het ontvangstbewijsboekje en het dagboek te gebruiken door personen die een vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen, die uitsluitend overeenkomstig artikel 44 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde vrijgestelde handelingen verrichten en voor wie geen specifieke besluiten werden getroffen ter uitvoering van de artikelen 320 en 321 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003658 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het ontvangstbewijsboekje en van het dagboek te gebruiken door personen die een vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen, met uitsluiting van degenen die uitsluitend overeenkomstig artikel 44 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde vrijgestelde handelingen verrichten en degenen voor wie specifieke besluiten werden getroffen ter uitvoering van de artikelen 320 en 321 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003659 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van de door de gerechtsdeurwaarders bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003660 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van de door de advocaten bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003662 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkundigen type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003664 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003663 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten en orthoptisten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003661 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 19/12/1998 numac 1998011352 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1997 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1998022859 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning of de verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 09/03/1999 numac 1999022015 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het Laboratorium CARAH vzw, te Ath

decreet

type decreet prom. 17/12/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998027718 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen en van de technische bijlage, opgemaakt te Sofia op 31 oktober 1998

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998027704 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop sommige personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar het « Agence wallonne à l'Exportation » type besluit van de waalse regering prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998027710 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering over de wijze van toetreding tot en uitsluiting uit de decentraliseringsregeling type besluit van de waalse regering prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998027712 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de oppervlakten bedoeld in artikel 40 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 1998 tot wijziging van de besluiten van 17 juli 1997 en 2 juli 1998 tot vaststelling van de tarifering voor de diensten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1998031574 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 1998 tot instelling van een eenmalige premie voor oprichting of verwerving van een woning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 01/04/1999 numac 1998031578 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Gebruikerscomité van de telecommunicatiediensten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 01/04/1999 numac 1998031577 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Opvolgingscomité van de breedband telecommunicatiediensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 06/02/1999 numac 1998031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de directeur-generaal van het Bestuur Lokale Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als gemachtigde ordonnateur van de gewestelijke dienst voor de financiering van de gemeentelijke investeringen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 01/04/1999 numac 1998031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 302 contractuele personeelsleden in dienst te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/1998 pub. 16/01/1999 numac 1999027009 bron ministerie van het waalse gewest - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp van een aanvullende toelage van 5 BEF per uur gepresteerd in 1998 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen type besluit van de waalse regering prom. 17/12/1998 pub. 16/01/1999 numac 1999027012 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten type besluit van de waalse regering prom. 17/12/1998 pub. 20/01/1999 numac 1999027014 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende vervanging van leden van de « Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne » type besluit van de waalse regering prom. 17/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1999027035 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toepassing van sommige bepalingen van het decreet van 11 oktober 1985 houdende het herstel van de schade veroorzaakt door het winnen en het oppompen van grondwater

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/12/1998 pub. 16/02/1999 numac 1999031020 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de boekhouding en het budget van de dienst met eigen beheer die instaat voor de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/12/1998 pub. 16/02/1999 numac 1999031032 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het functioneel beheer van de Dienst met eigen beheer die instaat voor de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 01/04/1999 numac 1999031044 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot het in dienst houden van contractueel personeel voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 29/04/1999 numac 1999031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juni 1998 houdende uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 26/05/2000 numac 2000031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 23/03/2002 numac 2002031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende wijzigende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 1993 waarbij de ambtenaren en beambten worden aangewezen die dienen toe te zien op de naleving van de bepalingen van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 12/11/2004 numac 2004031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de administratief verantwoordelijke van de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de adjunct van de administratief verantwoordelijke van de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de financieel verantwoordelijke als gemachtigde ordonnateur en van de rekenplichtige van de Grondregie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 12/11/2004 numac 2004031526 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de regels voor de werking en het boekhoudkundig, financieel en patrimoniaal beheer, alsmede van de overdrachten van bevoegdheden bij de Grondregie

erratum

type erratum prom. 17/12/1998 pub. 05/03/1999 numac 1999003088 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging. - Erratum type erratum prom. 17/12/1998 pub. 05/03/1999 numac 1999003089 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens. - Erratum type erratum prom. 17/12/1998 pub. 29/06/1999 numac 1999003263 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten en orthoptisten. - Errata type erratum prom. 17/12/1998 pub. 29/06/1999 numac 1999003262 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkundigen. - Errata type erratum prom. 17/12/1998 pub. 29/06/1999 numac 1999003264 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Errata type erratum prom. 17/12/1998 pub. 29/06/1999 numac 1999003261 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het ontvangstbewijsboekje en het dagboek te gebruiken door personen die een vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen, die uitsluitend overeenkomstig artikel 44 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde vrijgestelde handelingen verrichten en voor wie geen specifieke besluiten werden getroffen ter uitvoering van de artikelen 320 en 321 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Erratum

document

type document prom. 17/12/1998 pub. 23/06/1999 numac 1999033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 augustus 1988 tot vastlegging van de subsidiëring van coördinatieactiviteiten ten gunste van erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp type document prom. 17/12/1998 pub. 23/06/1999 numac 1999033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vastlegging van de coëfficiënt tot bepaling van de werkingstoelagen toegekend aan organisaties voor volksopleiding en vormingswerk voor volwassenen voor het jaar 1998 type document prom. 17/12/1998 pub. 23/06/1999 numac 1999033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 augustus 1988 tot vastlegging van de subsidiëring van de voortdurende vorming ten gunste van de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp
^