Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 december 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998000792 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998000814 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Vlaamse Milieumaatschappij toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend voor de uitbetaling van de kinderbijslag aan haar statutaire en stagedoende personeelsleden type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 19/12/1998 numac 1998002115 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1997 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012960 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1995 betreffende het sectorieel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012959 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het tweede en derde kwartaal 1998 aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 09/02/1999 numac 1998016345 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 74, § 1, 6°, van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998022769 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de vergoedingen toegekend aan de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998016346 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot aanwending van het saldo van de bijdragen bedoeld in artikel 4, § 3 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, in uitvoering van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998022770 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene regels betreffende de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 27/01/1999 numac 1998022870 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 13/01/1999 numac 1999000815 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Intercommunale voor Energie IVEG toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/1998 pub. 27/02/1999 numac 1998003683 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de kantoren der douane, der accijnzen of der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 01/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998009902 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het inschrijvingsgeld te betalen door de onderdanen van een Lidstaat van de Europese Unie die in België het beroep van advocaat wensen uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 01/12/1998 pub. 13/01/1999 numac 1998011361 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten, wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke wasmachines betreft type ministerieel besluit prom. 01/12/1998 pub. 13/01/1999 numac 1998011362 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten, wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische droogtrommels betreft type ministerieel besluit prom. 01/12/1998 pub. 13/01/1999 numac 1998011363 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten, wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke was-droogcombinaties betreft type ministerieel besluit prom. 01/12/1998 pub. 13/01/1999 numac 1998011364 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten, wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke afwasmachines betreft type ministerieel besluit prom. 01/12/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998022860 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1985 waardoor de specialiteiten Hismanal, tabletten, Tracogen, creme en Ferraject 110, inspuitbare oplossing voor diergeneeskundig gebruik, vrijgesteld worden van geneeskundig voorschrift

arrest

type arrest prom. 01/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen bedoeld in het besluit tot vaststelling van de organisatie en de opvangcapaciteit van de overheidsinstelling voor jeugdbescherming van Kasteelbrakel

decreet

type decreet prom. 01/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999035335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998036375 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998036374 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999035083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999035159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/1998 pub. 18/05/1999 numac 1999035545 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999036449 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 betreffende de profylaxe van besmettelijke ziekten
^