Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 augustus 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/08/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998003467 bron ministerie van financien Wet betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van A.S.L.K.-Bank en A.S.L.K.-Verzekeringen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998000468 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 betreffende de bescherming van kalveren in kalverhouderijen type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998000467 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende de algemene bepalingen aangaande de aanwerving en de benoeming in de graad van politieagent en van veldwachter type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 31/10/1998 numac 1998000465 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998002100 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998003403 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend Gouverneur bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998003405 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 70e verjaardag van H.M. Koningin Fabiola en de 5e verjaardag van het overlijden van Z.M. Koning Boudewijn type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998003457 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 70e verjaardag van H.M. Koningin Fabiola en de 5e verjaardag van het overlijden van Z.M. Koning Boudewijn. - Erratum type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998012680 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot bepaling van de ambtsgebieden van de paritaire comités en subcomités waarin het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad de bevoegdheid heeft om het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst te organiseren type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998012679 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding dat van toepassing is op de leerlingen wier leerovereenkomst geregeld wordt door de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998014204 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumprijs voor de overdracht door de overheid van aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998014213 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de machtiging van erkende organisaties ter uitvoering van de reglementaire diensten die verbonden zijn aan de afgifte van certificaten aan de in België geregistreerde schepen type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998014214 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voor de bouw bestemde producten type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998016209 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de identificatie en de registratie van honden type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998016212 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende de erkennings-voorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998016222 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998016226 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot samenstelling van de pachtprijzencommissie van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998016227 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot samenstelling van de pachtprijzencommissie van Vlaams Brabant type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot samenstelling van de pachtprijzencommissie van Antwerpen type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998016228 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot samenstelling van de pachtprijzencommissie van Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998016231 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998021393 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoeming van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de commissie en de jury zoals bedoeld in artikel 18 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998022567 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende de samenstelling en de werking van de Doorzichtigheidscommissie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998022569 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022575 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998003406 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 70e verjaardag van H.M. Koningin Fabiola en de 5e verjaardag van het overlijden van Z.M. Koning Boudewijn type ministerieel besluit prom. 19/08/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998007182 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Raad van beroep, ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht van de Minister van Landsverdediging staan type ministerieel besluit prom. 19/08/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998016196 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de status "Aujeszky-vrij" voor bedrijven waar fokvarkens worden gehouden type ministerieel besluit prom. 19/08/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998016198 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende maatregelen van controle op de uitvoering van de vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky type ministerieel besluit prom. 19/08/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998016224 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten ter toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 19/08/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998003437 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 19/08/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998003438 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren

erratum

type erratum prom. 19/08/1998 pub. 01/03/2000 numac 1999000899 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende de algemene bepalingen aangaande de aanwerving en de benoeming in de graad van politieagent en van veldwachter. - Errata
^