Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 augustus 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007181 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1991 tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de fysieke hoedanigheden van sommige kandidaten en leerlingen van de krijgsmacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/08/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998002102 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/08/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998027535 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 05 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/08/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998000537 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief Vermindering van de wedde van de burgemeesters en schepenen type omzendbrief prom. 17/08/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998000647 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de vermindering van de wedde van de burgemeesters en schepenen. - Duitse vertaling
^