Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/02/1998 pub. 04/03/1999 numac 1999003094 bron ministerie van financien Wet houdende veertiende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997, Departement 52, Ministerie van Financiën, voor de financiering van de Europese Unie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/1998 pub. 17/03/1998 numac 1998012068 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningswijze van de vergoeding die verschuldigd is aan de leerlingen in de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel behoren type koninklijk besluit prom. 16/02/1998 pub. 17/03/1998 numac 1998012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1967 betreffende de voorwaarden van toekenning en intrekking van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/02/1998 pub. 07/05/1998 numac 1998016051 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit type ministerieel besluit prom. 16/02/1998 pub. 01/05/1998 numac 1998016052 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Consultatieve Raad voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw

arrest

type arrest prom. 16/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende aanstelling van een commissaris van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »

decreet

type decreet prom. 16/02/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998022033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 16/02/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998033052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot erkenning en subsidiëring van verenigingen en federaties die werkzaam zijn op het gebied van de folklore type decreet prom. 16/02/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998033051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1988 houdende regeling van de erkenning en de subsidiëring van verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998029105 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs

erratum

type erratum prom. 16/02/1998 pub. 15/04/1999 numac 1999003195 bron ministerie van financien Wet houdende veertiende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997, Departement 52, Ministerie van Financiën, voor de financiering van de Europese Unie. - Erratum
^