Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 februari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998003052 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 19/03/1998 numac 1998003085 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998014036 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van storting aan de Staat van de werkgeversbijdrage van De Post inzake het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998016048 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998016047 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van de maximale rendabiliteitsoppervlakten als bedoeld in de pachtwetgeving type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998021112 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden behoren type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 30/08/2000 numac 2000016218 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht. - Opheffing van de schorsing

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000109 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, en van de besluiten tot uitvoering van die wet type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000107 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/04/1998 numac 1998016043 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de identifikatie en de registratie van honden type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 22/01/2002 numac 2002009008 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

decreet

type decreet prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027077 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid type decreet prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027078 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende de omscholing en de bijscholing type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027105 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbajdzjan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 22 april 1996 type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027106 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Georgië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 22 april 1996 type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027110 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 23 januari 1995 type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027108 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 6 maart 1995 type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027107 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 22 april 1996 type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027109 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kirgizistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 9 februari 1995 type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027113 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord, waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oesbekistan, anderzijds, van de Bijlagen I, II, III, IV, V, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te Florence op 21 juni 1996 type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027114 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Overeenkomst tot wijziging van de vierde ACS-EG Overeenkomst van Lomé van 15 december 1989, de Slotakte en het Protocol bij de vierde ACS-EG Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de EU, ondertekend te Mauritius op 4 november 1995 type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027111 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, de Bijlage en de Gemeenschappelijke Verklaringen, opgemaakt te Luxemburg op 22 oktober 1996 type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027112 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993, en van de erbij gevoegde briefwisselingen type decreet prom. 05/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998027121 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende doorstromingsprogramma's type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027115 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee en van de Bijlagen, ondertekend te Montégo Bay op 10 december 1982, alsmede van de Overeenkomst betreffende de uitvoering van Deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 en van de Bijlage, ondertekend te New York op 28 juli 1994

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027079 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juni 1997 betreffende de halftijdse vervroegde uittreding type besluit van de waalse regering prom. 05/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998027120 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 1993 betreffende de delegaties van bevoegdheden gemeen aan het Ministerie van het Waalse Gewest en aan het Waals Ministerie voor Uitrusting en Vervoer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee afgevaardigden belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de naamloze vennootschap « Régie Média belge » waarin de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » over de meerderheid van het kapitaal beschikt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031087 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren betreffende de gewestbelastingen overgenomen van de provinciale fiscaliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/1998 pub. 17/06/1998 numac 1998031250 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het aantal punten toegekend aan de lokale besturen in toepassing van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen
^