Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 mei 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997000042 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 23/01/1999 numac 1997009468 bron ministerie van justitie Wet op de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type wet prom. 20/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997009496 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding type wet prom. 20/05/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997009518 bron ministerie van justitie Wet betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen type wet prom. 20/05/1997 pub. 18/09/2012 numac 2012000577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997000335 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000421 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het presentiegeld van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de beroepsorganen ingesteld bij het Ministerie van Ambtenarenzaken, alsook van de vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten voor alle leden van deze beroepsorganen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997003253 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997003261 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 1997 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997007105 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemene nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997011219 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997011218 bron ministerie van economische zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en de uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997011232 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van de Dienst Kijk- en Luistergeld bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 09/07/1997 numac 1997011231 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 09/07/1997 numac 1997011230 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997012219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de risicogroepen in de metaalsector van het Land van Waas type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997012223 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 1994 houdende maatregelen ten voordele van oudere bedienden en tot bevordering van de tewerkstelling in het notariaat type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997012222 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1991 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van bejaarde werknemers in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997012220 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974 betreffende de wekelijkse arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997012232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997012221 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden in de autonome revalidatiecentra type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012239 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997012234 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", genaamd "Bosuitbatingsfonds" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997012245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de toekenning van het "uitzonderlijk" conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/08/1997 numac 1997012251 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loopbaanonderbreking in de geregelde en speciale autobusdiensten en in de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997012236 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 augustus 1995 betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/08/1997 numac 1997012244 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimumleeftijd waarop sommige oudere werknemers kunnen genieten van een aanvullende vergoeding in geval van halvering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997012233 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoomaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1993, betreffende het bedrag en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen" type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012238 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds voor bestaanszekerheid van de zagerijen en aanverwante nijverheden", en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997012247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 augustus 1995 betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012253 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage verschuldigd aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het centraal akkoord voor de jaren 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012252 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende vormingsinitiatieven ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997012254 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de vorming en tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen en personen op wie een begeleidingsplan van toepassing is type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologie en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997012256 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de spreiding van de wekelijkse arbeidsduur in de ondernemingen van de voedingsnijverheid met uitzondering van de groentennijverheid, de industriële bakkerij, de kleinbakkerij, de kleinbanketbakkerij, de ambachtelijke roomijsfabrikanten en suikerbakkers en de consumptiesalons bij een kleinbanketbakkerij, de slachthuizen en de vleesuitsnijderijen en de zuivelnijverheid, maar inbegrepen de sector roomijs type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997012258 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de vastlegging, voor 1996, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997012259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis, gesloten op 27 november 1981 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid van de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012257 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997012263 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1994, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, tot wijziging van de statuten van het "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen " (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997012262 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de spreiding van de wekelijkse arbeidsduur in de industriële en ambachtelijke bakkerijen, de ambachtelijke banketbakkerijen, de ambachtelijke roomijsfabrikanten en suikerbakkers en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997012264 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 1995 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid" type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven ten voordele van werknemers uit de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997012266 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de bevordering van de beroepsopleiding van de jongeren in het kader van het aanleren van restauratieberoepen in de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995 betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de herverdeling van de arbeid - Protocolakkoord voor de jaren 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1993 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997012268 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997012273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de spreiding van de wekelijkse arbeidsduur in de suikerfabrieken en -raffinaderijen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997012274 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/08/1997 numac 1997012271 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van speciale autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de herverdeling van de arbeid - Protocolakkoord voor de jaren 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 06/08/1997 numac 1997012277 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen in uitvoering van het centraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012280 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende een buitengewone bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector der elektriciens" type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997012281 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de brugpensioenregeling in de sector van de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012283 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de tussenkomst van het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel inzake vorming type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie in de sector voor de montage van bruggen en metalen gebinten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012278 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari en 2 maart 1992, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor Brabant type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012285 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012419 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit vaststellend het budgettair objectief inzake betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997014139 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1992 houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997016149 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997022468 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022467 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de Europese Farmacopee, derde uitgave type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997022478 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1995 betreffende limonades

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toewijzing aan de « Radio-Télévison belge de la Communauté française" van hertzfrequenties bestemd voor de digitale klankradio-omroep type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de opleidingsafdelingen en -eenheden van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel I ingericht door de onderwijsinrichtingen voor sociale promotie die door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch kunst- en normaal- onderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

erratum

type erratum prom. 20/05/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997014160 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de beperkingen van opstijging en landing tijdens de nacht te Brussel-Nationaal. - Errata type erratum prom. 20/05/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997016176 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. Erratum type erratum prom. 20/05/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad voor Verpleegkunde. - Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 20/05/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 1997

document

type document prom. 20/05/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997021156 bron ministerie van binnenlandse zaken Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^